Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika 1
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-206-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Stępień Bartłomiej (Bartlomiej.Stepien@agh.edu.pl)
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna pojęcia podstawowe statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień równowagi brył obciążonych układami sił i par sił. BM1A_W04 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawy opisu ruchu punktu i bryły. BM1A_W04 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. BM1A_U15 Kolokwium,
Egzamin
M_U002 Student potrafi wyznaczyć trajektorię , prędkość i przyspieszenie punktu dla różnych przypadków ruchu brył. BM1A_U15 Kolokwium,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna pojęcia podstawowe statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień równowagi brył obciążonych układami sił i par sił. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy opisu ruchu punktu i bryły. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć trajektorię , prędkość i przyspieszenie punktu dla różnych przypadków ruchu brył. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Statyka: pojęcia wstępne, podział sił, więzy, siły reakcji, wypadkowa i wektor główny, para sił, układ par sił, moment siły względem bieguna i względem osi. Środkowe i dowolne układy sił i par sił: redukcja, równowaga. Tarcie, więzy rzeczywiste.
Kinematyka punktu: równania ruchu w różnych układach współrzędnych, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy, obrotowy i płaski, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.

Ćwiczenia audytoryjne:

Statyka: uwalnianie od więzów, wyznaczanie sił reakcji w płaskich i przestrzennych układach sił i par sił, redukcja środkowych i dowolnych układów sił i par sił, Więzy rzeczywiste i tarcie.
Kinematyka punktu: wyznaczanie trajektorii, prędkości i przyśpieszeń punktów przy różnych sposobach opisu jego ruchu.
Kinematyka bryły: wyznaczanie prędkości i przyśpieszeń różnych punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 16 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy algebry i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Engel Z., Giergiel J.: Statyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Kinematyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
McGill D.,King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985.
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak