Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy nauki o materiałach
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-207-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Matusiewicz Piotr (matus@agh.edu.pl)
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalska Joanna (joannak@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowska Małgorzata (witkowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe materiały inżynierskie (szczególnie materiały metaliczne) i ich przydatność do określonych zastosowań BM1A_W13, BM1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna strukturę materiałów i jej związki z własnościami użytkowymi BM1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni gatunek stali zaprojektować metody obróbki cieplnej stali w celu otrzymania pożądanych własności BM1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi identyfikować strukturę materiałów metalicznych w oparciu o badania makroskopowe i mikroskopowe BM1A_U13 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe materiały inżynierskie (szczególnie materiały metaliczne) i ich przydatność do określonych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna strukturę materiałów i jej związki z własnościami użytkowymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni gatunek stali zaprojektować metody obróbki cieplnej stali w celu otrzymania pożądanych własności - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi identyfikować strukturę materiałów metalicznych w oparciu o badania makroskopowe i mikroskopowe - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Charakterystyka fizykochemiczna poszczególnych grup materiałów.
2. Elementy krystalografii, struktura krystalograficzna metali
3. Krystalizacja
4. Odkształcenie plastyczne – struktura materiału odkształconego, umocnienie, zdrowienie, rekrystalizacja
5. Elementy teorii stopów – fazy w stopach metali, reguła faz, zasady korzystania z wykresów równowagi, wykres żelazo-cementyt
6. Stale i żelwa – struktura, podstawowe własności
7. Przemiany w stalach – dyfuzyjna (perlityczna), pośrednia (bainityczna), bezdyfuzyjna (martenzytyczna), przemiany podczas odpuszczania, wykresy CTPi, CTPc
8. Obróbka cieplna – wyżarzanie (rodzaje), hartowanie (rodzaje), odpuszczanie (rodzaje)
9. Hartowność, jej znaczenie dla konstruktora

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Układy równowagi fazowej – polimorfizm, przemiany fazowe, typowe dwuskładnikowe wykresy równowagi, analiza ukłądu żelazo-cementyt
2. Laboratorium mikroskopii świetlnej – struktury stali w stanie wyżarzonym i ulepszonym cieplnie, żeliwa szare zwykłe, sferoidalne, ciągliwe, wybrane struktury stali stopowych
3. Laboratorium metalurgii proszków – materiały otrzymywane metodami metalurgii proszków.
4. Obróbka cieplna stali – przeprowadzenie i analiza procesu hartowania i odpuszczania stali węglowej
5. Wyznaczanie hartowności stali metodą Jominy i Grossmana

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 23 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 62 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.75* wynik egzaminu + 0,25 zalczenie laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiłowej, Wyd. AGH, Kraków 1995
2. Praca zbiorowa (pod red. J. Pacyny): Metaloznawstwo- wybrane zagadnienia, Wyd. AGH 2006
3. Dobrzański L.A. : Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 1995
4. Askeland D.R. : The Science and Engineering of Materials, Wyd. PWS-KENT Publ. Comp., Boston 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak