Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika 2
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-301-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Stępień Bartłomiej (Bartlomiej.Stepien@agh.edu.pl)
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. BM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. BM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. BM1A_U15 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych BM1A_U15 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Dynamika: podstawy dynamiki, zasady dynamiki Newtona. dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Pierwsze i drugie zadanie dynamiki, całkowanie różniczkowych równań ruchu.
Dynamika układu punktów materialnych, środek masy, zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamika bryły: dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego.

Ćwiczenia audytoryjne:

Wyznaczanie dynamicznych równań ruchu swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, metody całkowania równań ruchu w zależności od zmiennej niezależnej funkcji siły zewnętrznej. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania.
Praca, moc, energia, sprawność. Energia kinetyczna punktu materialnego. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. Praca sił pola potencjalnego. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamiczne równania ruchu bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 16 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 64 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny z ćwiczeń i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy algebry i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
McGill D.,King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak