Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy wytrzymałości materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-305-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Szeptyński Paweł (pszept@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student umie rozróżnić proste i proste-złożone przypadki wytrzymałościowe BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student potrafi wyznaczać składowe stanu naprężenia i odkształcenia dla prostych przypadków wytrzymałościowych BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki wytrzymałościowe (bezpieczeństwa i sztywności) BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych BM1A_K01, BM1A_K03, BM1A_K02, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student umie rozróżnić proste i proste-złożone przypadki wytrzymałościowe + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wyznaczać składowe stanu naprężenia i odkształcenia dla prostych przypadków wytrzymałościowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki wytrzymałościowe (bezpieczeństwa i sztywności) - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zaznajomienie z podstawami teoretycznymi wytrzymałości materiałów oraz wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z tego zakresu

1. Cel i zadania przedmiotu, pojęcia podstawowe
2/3. Rozciąganie i ściskanie
4. Ścinanie techniczne
5. Analiza stanu naprężenia
6. Analiza stanu odkształcenia
7. Prawo Hooke’a, energia sprężysta
8. Skręcanie prętów o przekroju kołowym
9. Skręcanie swobodne prętów o przekroju pryzmatycznym
10. Zginanie – wykresy sił wewnętrznych
11. Zginanie – naprężenia i odkształcenia
12. Zginanie – warunek bezpieczeństwa i sztywności
13/14. Zginanie – przemieszczenia
15. Hipotezy wytężeniowe

Ćwiczenia audytoryjne:

1/2. Charakterystyki geometryczne przekrojów
3. Rozciąganie i ściskanie, wykresy sił wewnętrznych
4. Projektowanie prętów obciążonych osiowo
5. Obliczanie połączeń elementów konstrukcji
6. Analiza stanu naprężenia
7. Analiza stanu odkształcenia
8. Projektowanie kołowych prętów skręcanych
9. Skręcanie prętów niekołowych, sprężyny
10/11. Wyznaczenie sił wewnętrznych w belkach
12/13. Projektowanie zginanych układów prętowych
14. Wyznaczenie przemieszczeń belek – metoda analityczna
15. Wyznaczenie przemieszczeń belek – metoda grafoanalityczna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość Materiałów. T.I i II. WNT. Warszawa, 1996.
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. I. Teoria i zastosowanie. UWND. AGH Kraków, 2004.
3. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów. Wybrane zagadnienia dla mechaników. UWND. AGH Kraków, 2002.
4. Gere J.M., Timoshenko S.P.: Mechanics of materials PWS – KENT Publishing Company. Boston. Massachusetts 1984.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak