Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie obróbki bezubytkowej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-403-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej metali BM1A_W10 Egzamin
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej BM1A_W11 Egzamin
M_W003 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania odnośnie procesów bezubytkowych Egzamin
M_W004 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych Egzamin
M_W005 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych BM1A_W15 Egzamin
M_W006 ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych maszyn i urządzeń bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych BM1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania procesów obróbki bezubytkowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych BM1A_U25 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania , używając właściwych metod, technik i narzędzi BM1A_U26 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD BM1A_U27 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 potrafi projektować procesy technologiczne wytwarzania i technologie bezubytkowych procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz kształtowania produktów, ich struktury i własności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz zna zasady projektowania systemów wytwórczych BM1A_U28 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów bezubytkowych i systemów eksploatacji służących do tego celu maszyn, a także niezawodności i bezpieczeństwa BM1A_U25 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności działań inżynierskich zwłaszcza na środowisko i bezpośrednie otoczenie BM1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 ma świadomość ważności działań zespołowych BM1A_K04 Prezentacja
M_K003 rozumie potrzeby i umiejętności precyzyjnego i zrozumiałego przekazywania osiągnięć swoich działań BM1A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej metali + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania odnośnie procesów bezubytkowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych + - - - - - - - - - -
M_W006 ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych maszyn i urządzeń bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania procesów obróbki bezubytkowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania , używając właściwych metod, technik i narzędzi - + + - - - - - - - -
M_U004 potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD - + + - - - - - - - -
M_U005 potrafi projektować procesy technologiczne wytwarzania i technologie bezubytkowych procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz kształtowania produktów, ich struktury i własności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz zna zasady projektowania systemów wytwórczych - + + - - - - - - - -
M_U006 potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów bezubytkowych i systemów eksploatacji służących do tego celu maszyn, a także niezawodności i bezpieczeństwa - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności działań inżynierskich zwłaszcza na środowisko i bezpośrednie otoczenie - + + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności działań zespołowych - + + - - - - - - - -
M_K003 rozumie potrzeby i umiejętności precyzyjnego i zrozumiałego przekazywania osiągnięć swoich działań - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ogólna charakterystyka technologii przeróbki plastycznej metali i zakres ich stosowania. Rodzaje procesów przeróbki plastycznej – kucie, walcowanie na gorąco i zimno, ciągnienie, tłoczenie.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej. Podstawowe uwarunkowania i trendy ich rozwoju.
Techniczne aspekty zapewnienia jakości wyrobów w procesach przeróbki plastycznej.
Rola i znaczenie automatyzacji w procesach przeróbki plastycznej metali. Monitorowanie stanu przebiegu procesu i konstrukcji urządzeń technologicznych.
Metalurgia proszków. Podstawy wytwarzania, formowania i spiekania proszków metali. Perspektywy i tendencje rozwoju tej technologii.
Podstawowe technologie i urządzenia przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów.
Kryteria i zasady wyboru optymalnego – dla danego wyrobu – rodzaju obróbki i procesu.
Matematyczne modelowanie i symulacja procesów przeróbki plastycznej.

Ćwiczenia audytoryjne:

Wyznaczanie geometrycznych, kinematycznych i siłowych parametrów procesów przeróbki plastycznej.
Wybór optymalnego rodzaju procesu dla konkretnego wyrobu.
Analiza możliwości stwarzanych przez nowe technologie

Ćwiczenia laboratoryjne:

Modelowe badania płynięcia metalu i pomiar obciążeń w procesach przeróbki plastycznej.
Analiza przebiegu procesów technologicznych w wybranych zakładach przemysłowych – zajęcia terenowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczeń ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów oraz ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sińczak J. (red) Podstawy procesów przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2010
Gabryszewski Z. Gronostajski J. Mechanika procesów obróbki plastycznej. PWN W-wa 1991
Świątoniowski A. Bar A. Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm. Wyd. Nauk. AGH 2005.
Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A., Modern Manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill Publishing Company 1996
Pielichowski J.J, Pruszyński A. A. Technologia tworzyw sztucznych. WNT W-wa 1994
Gorecki W. Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych. Wyd.Politechniki Śląskiej , Gliwice 2006
Marciniak Z.:Konstrukcja tłoczników , Ośrodek techniczny A.Marciniak Sp.z o.o. Warszawa 2002
Zawistowski H., FrenklerD.,:Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2003
Zawistowski H.:Nowoczesneformy wtryskowe, problemy konstrukcji i użytkowania, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2001
Kucharczyk W., ŻurawskiW.:Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2005
Wilczyński K. (red): Przetwórstwo tworzyw sztucznych , Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000,
Koszulka J., Bociąga E.: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2008
Kwiecień J.: Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych, PlastNews, 2008
JohannaberF.: Wtryskarki. Poradnik użytkownika. Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2000
Chlebus E.: Innowacyjne technologie rapid prototyping-rapid tooling w rozwoju produktu, Oficyna WydawniczaPolitechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak