Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-405-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Tarnowski Jerzy (tarnow@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Zachara Bolesław (bzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o konstr ukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn. BM1A_W09, BM1A_W14, BM1A_W04, BM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn oraz ich połączeń BM1A_W09, BM1A_W12, BM1A_W04 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego BM1A_U13, BM1A_U14, BM1A_U11, BM1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować właściwy model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn BM1A_U11, BM1A_U03, BM1A_U01, BM1A_U10, BM1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi skonstruować podstawowe elementy maszyn i ich połączenia BM1A_U27, BM1A_U09, BM1A_U22, BM1A_U03, BM1A_U01, BM1A_U23, BM1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i jej weryfikację metodami doświadczalnym BM1A_K01, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o konstr ukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn oraz ich połączeń + - - + - - - - - - -
M_W003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować właściwy model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować podstawowe elementy maszyn i ich połączenia - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i jej weryfikację metodami doświadczalnym + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych.
Materiały konstrukcyjne – zastosowanie w budowie maszyn.
Połączenia nitowe.
Połączenia spawane.
Połączenia zgrzewane. Połączenia lutowane.
Połączenia klejone.
Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe.
Połączenia odkształceniowe.
Połączenia kołkowe i sworzniowe.
Połączenia wieloboczne. Wzdłużne i poprzeczne połączenia klinowe.
Podstawowe obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych.
Wały i osie. Łożyska toczne.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Badanie na stanowiskach laboratoryjnych dotyczą wybranych:
złączy spawanych, połączeń śrubowych, kołkowych, klejonych, wtłaczanych.
Badanie sprawności przekładni pasowej lub złożonego układu mechanicznego.
Badanie łożysk tocznych lub ślizgowych.
Badanie cech geometrycznych reduktora oraz jego sprawności.
Korekcja zazębienia i uzębienia

Ćwiczenia projektowe:
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Ćwiczenia projektowe obejmują:
Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Wykonanie projektu węzła spawanego.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych.
Projekt mechanizmu śrubowego.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Wykonanie projektu 37 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ćwiczeń projektowych (0,6) i ćwiczeń laboratoryjnych (0,4). Stosownie do aktywności studenta na wykładach może nastąpić korekta o 0,5 oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie podstawowej wiedzy z wytrzymałości maszyn.
Posiadanie podstawowej wiedzy z “Zapisu konstrukcji” i "Grafiki inżynierskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osiński Z. – red. : Podstawy konstrukcji maszyn, W N – PWN, Warszawa 1999
Szewczyk K. : Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991
Porębska M. , Skorupa A. : Połączenia spójnościowe, W N – PWN 1997
Schmid D. – red. : Mechatronika, EUROPA LEHRMITTEL 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak