Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość elementów maszyn
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-407-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Szeptyński Paweł (pszept@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student rozumie zjawisko rozprzestrzeniania się fali odkształcenia w ciałach sprężystych BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas zmiennego (losowego) obciążenia BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed niekorzystnym zjawiskiem koncentracji naprężeń BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcyjnego BM1A_U02, BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych) BM1A_K01, BM1A_K03, BM1A_K02, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych + + + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawisko rozprzestrzeniania się fali odkształcenia w ciałach sprężystych + + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas zmiennego (losowego) obciążenia + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia - + + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed niekorzystnym zjawiskiem koncentracji naprężeń - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcyjnego - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych) + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu wytrzymałości materiałów

1/2. Przypadki wytrzymałości złożonej
3. Metody energetyczne
4. Metody energetyczne; zasada najmniejszej pracy
5. Metody energetyczne obliczania odkształceń konstrukcji
6. Ramy i kratownice statycznie niewyznaczalne
7. Wyboczenie prętów
8. Zagadnienia dwuwymiarowe we współrzędnych biegunowych
9. Naczynie cienko i grubościenne
10. Czyste zginanie płyt
11. Zginanie płyt – MES
12. Osiowo – asymetryczny rozkład naprężeń w ciałach w kształcie brył obrotowych. Zagadnienia Hertza
13. Rozchodzenie się fal w ciałach sprężystych. Podłużne zderzenie prętów
14. Zmęczenie materiałów
15. Pełzanie

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Zginanie z rozciąganiem. Zginanie ukośne
2. Projektowanie wałów
3. Zginanie ze ścinaniem
4. Metody energetyczne – twierdzenie Castigliano
5. Meotdy energetyczne – zasada najmniejszej pracy
6. Metody energetyczne – obliczenia odkształceń konstrukcji
7. Ramy i kratownice statycznie niewyznaczalne
8. Projektowanie na wyboczenie
9. Czyste zginanie prętów zakrzywionych. Tarcze wirujące
10. Projektowanie zbiorników cinkościennych
11. Projektowanie zbiorników gubościennych
12. Zginanie płyty kołowej
13. Zginanie płyt – MES (Metoda Elementów Skończonych)
14. Podłużne zderzenia prętów
15. Zmęczenie materiałów

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Próba rozciągania i ściskania
2. Próba udarności i twardości
3. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia MES
4. Badania nieniszczące
5. Tensometria
6. Elastooptyka

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ćwiczenia – średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń i kolokwium
Laboratoria – średnia ocen uzyskanych z laboratoriów
Ocena końcowa – średnia z ocen z ćwiczeń i laboratoriów z uwzględnieniem obecności na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość Materiałów. T. I i II. WNT. Warszawa 1996.
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. II. Wybrane Zagadnienia Wytrzymałości Materiałów. UWND. AGH Kraków, 2004.
3. Praca zbiorowa: Wytrzymałość materiałów. Cz. IV. Ćwiczenia laboratoryjne. UWND. AGH, Kraków, 2005.
4. Wang C.K.: Intermediate structural analysis. McGraw – Hill international book company. 1983

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak