Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metrologia 2
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-503-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Cupiał Piotr (pcupial@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kot Andrzej (ankot@agh.edu.pl)
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Cupiał Piotr (pcupial@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą opisu własności liniowych elementów torów pomiarowych wykorzystywanych w miernictwie dynamicznym. BM1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać pomiary statyczne przy pomocy podstawowych urządzeń analogowych i cyfrowych (woltomierzy, amperomierzy, oscyloskopów cyfrowych). BM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi oszacować błędy pomiarowe systematyczne i losowe, dokonać obróbki danych pomiarowych oraz przedstawić je graficznie. BM1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa kompetencje pracy w zespole oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania kompetencji w szybko zmieniającej się dziedzinie pomiarów. BM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą opisu własności liniowych elementów torów pomiarowych wykorzystywanych w miernictwie dynamicznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać pomiary statyczne przy pomocy podstawowych urządzeń analogowych i cyfrowych (woltomierzy, amperomierzy, oscyloskopów cyfrowych). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować błędy pomiarowe systematyczne i losowe, dokonać obróbki danych pomiarowych oraz przedstawić je graficznie. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa kompetencje pracy w zespole oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania kompetencji w szybko zmieniającej się dziedzinie pomiarów. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 • Cel i zakres miernictwa dynamicznego. Podstawowe elementy torów do pomiaru wielkości zmiennych w czasie.
 • Własności statyczne elementów toru pomiarowego, czułość statyczna przetworników liniowych i nieliniowych, uchyb nieliniowości.
 • Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe przetworników liniowych I i II rzędu, uchyb dynamiczny.
 • Przegląd i właściwości czujników do pomiaru wielkości nieelektrycznych.
 • Podstawowe układy elektryczne stosowane przy pomiarach: pomiar przy pomocy woltomierza i amperomierza. Obwody elektryczne stosowane przy pomiarach tensometrycznych.
 • Zasada działania wzmacniaczy operacyjnych i przykłady ich wykorzystania w torach pomiarowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Zastosowanie elektrycznych mierników wskazówkowych.
 • Własności statyczne przetworników pomiarowych.
 • Własności dynamiczne przetworników pomiarowych I rzędu.
 • Własności dynamiczne przetworników II rzędu.
 • Wprowadzenie do programu LabView; przykład wykorzystania systemu LabView do budowy prostego urządzenia pomiarowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest obliczana jako średnia ważona oceny z laboratorium (60%) oraz oceny z testu (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiadomości z matematyki dotyczące całkowania i obliczania pochodnych cząstkowych.
Znajomość podstawowych własności przekształcenia Laplace’a.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • R.Hagel, J.Zakrzewski “Miernictwo dynamiczne”, WNT, Warszawa, 1984.
 • A.Chwaleba, M.Poniński, A.Siedlecki “Metrologia elektryczna”, WNT, Warszawa, 2010.
 • J.Bednarczyk “Podstawy metrologii technicznej”, SU 1591, wyd. AGH, Kraków, 2000.
 • P.Horowitz, W.Hill “Sztuka elektroniki”,
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak