Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-504-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Zachara Bolesław (bzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
mgr inż. Szczęch Marcin (szczech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna konstrukcję i zastosowanie elementów układu przenoszenia napędu BM1A_W14, BM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów układu przenia napędu BM1A_W14, BM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać elementy układu przenoszenia napędu w maszynie korzystając z informacji katalogowych BM1A_U23, BM1A_U22, BM1A_U01, BM1A_U25 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układu przenoszenia napędu BM1A_U12, BM1A_U27, BM1A_U10, BM1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi zrealizować zapis konstrukcji elementów układu przenoszenia napędu w maszynie BM1A_U27, BM1A_U26 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu projektowania i konstruowania oraz jej aktualizację. BM1A_K01 Egzamin,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna konstrukcję i zastosowanie elementów układu przenoszenia napędu + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów układu przenia napędu + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać elementy układu przenoszenia napędu w maszynie korzystając z informacji katalogowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układu przenoszenia napędu - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zrealizować zapis konstrukcji elementów układu przenoszenia napędu w maszynie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu projektowania i konstruowania oraz jej aktualizację. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawy konstrukcji maszyn 2

Podstawy teorii tarcia.
Łożyska ślizgowe.
Sprzęgła.
Przekładnie mechaniczne – zastosowanie
Geometria i kinematyka przekładni zębatych.
Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych.
Internetowe źródła informacji o dobieranych przekładniach.
Przekładnie ślimakowe.
Przekładnie pasowe.
Przekładnie łańcuchowe.
Przekładnie śrubowe.
Elementy układów hydraulicznych w konstrukcjach mechanicznych.
Przekładnie cierne.
Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.
Podsumowanie i uzupełnienie wykładów.

Ćwiczenia projektowe:
Podstawy konstrukcji maszyn 2

Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania.
Projekt łożyska ślizgowego płynnego tarcia zawierający obliczenia parametrów filmu olejowego.
Projekt sprzęgła zawierający obliczenia, rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze.
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń obliczeniowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 63 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen uzyskanych z ćwiczeń (0,4) i z egzaminu (0,6). Za aktywny udział w wykładach można uzyskać ok. 0,5 stopnia oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość wytrzymałości materiałów i podstaw inżynierii materiałowej
Znajomość zakresu treści dydaktycznych zawartych w przedmiocie podstawy konstrukcji maszyn 1

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barwell F. T. : Łożyskowanie. Warszawa, WNT, 1980
Osiński Z. : Sprzęgła i hamulce. Warszawa PWN 1985
Dziama A. , Michniewicz M. , Niedźwiedzki A. : Przekładnie zębate. Warszawa PWN 1989
Maziarz M. , Kuliński S. : Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO UWN-D AGH Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak