Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie obróbki ubytkowej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-505-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wantuch Edward (ewantuch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
dr inż. Kudelski Rafał (kudelski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu ubytkowego kształtowania elementów maszyn. BM1A_W09, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na dobór warunków obróbki oraz obrabiarki, odpowiednio do wymagań technologicznych obrabianych przedmiotów. BM1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru narzędzi obróbkowych oraz uchwytów i przyrządów, odpowiednio do wymagań wydajnościowych i jakościowych procesu produkcyjnego. BM1A_W12 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność przyswajania sobie nowej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania i jej twórczego wykorzystania w pracy zawodowej. BM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje aktywną postawę w kreowaniu i realizacji osobistych celów zgodnych z koncepcją rozwoju społecznego. BM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu ubytkowego kształtowania elementów maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na dobór warunków obróbki oraz obrabiarki, odpowiednio do wymagań technologicznych obrabianych przedmiotów. + + + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru narzędzi obróbkowych oraz uchwytów i przyrządów, odpowiednio do wymagań wydajnościowych i jakościowych procesu produkcyjnego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność przyswajania sobie nowej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania i jej twórczego wykorzystania w pracy zawodowej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje aktywną postawę w kreowaniu i realizacji osobistych celów zgodnych z koncepcją rozwoju społecznego. - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W1: Stan rozwoju technologii ubytkowej, energochłonność procesów, klasyfikacja obróbki ubytkowej, obrabiarki skrawające klasyczner oraz o sterowaniu CNC, narzędza i oprzyrządowanie.
W2: Kinematyka obróbki ubytkowej, parametry ruchu, proces skrawania, parametry warstwy skrawanej,stereometria ostrza,zużycie ostrza.
W3:Materiały narzędziowe, zakrey zastosowań, powłoki przeciwzużyciowe oraz technologie powłok.
W4:Zasady doboru materiału ostrza do materiału obrabianego,
warstwa skrawana, siły i moc skrawania,okres trwalości ostrza.
W5: Obróbka toczeniem, odmiany toczenia, narzędzia i dobór warunków obróbki, dokladność obróbki.
W6: Obróbka otworów, rodzaje wierteł, parametry warstwy skrawanej, dobór warunków obróbki otworów, dokladność obróbki.
W7:Obróbka frezowaniem, odmiany frezowania,narzędzia, obróbka HPC, HSC, obróbka kół zębatych.
W8.Obróbka ścierna oraz obróbka niekonwencjonalna, warstwa wierzchnia przedmiotu obrabianego.

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Geometria ostrza narzędzi skrawających
2.Opór i siły skrawania
3.Dobór parametrów skrawania
4.Kinematyka obróbki kół zębatych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćw.nr 1: Toczenie, dłutowanie.
Ćw.nr 2: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie
i frezowanie.
Ćw.nr 3: Badanie dokładności geometrycznej
i kinematycznej obrabiarek.
Ćw.nr 4: Obróbka ścierna.
Ćw.nr 5. Obrabiarki CNC
Ćw.nr 6: Obróbka erozyjna i cięcie strumieniem wody.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 56 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Udział w wykładach 16 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z ćwiczeń laboratoryjnych,ćwiczeń audytoryjnych oraz kartkówki i egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Kaczmarek: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT r.1981.
2. W.Grzesik: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT r.1998.
3. M.Wysiecki: Nowoczesne materiały narzędziowe, WNT r. 1997.
4. K.Oczoś: Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii.
5. W.Olszak: Obróbka skrawaniem. WNT. r.2008
Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, r. 1988.
6. Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.
7. L.Przybylski: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami.
PK, Kraków, 1999.
8. K.Jemielniak: Obróbka skrawaniem. PWN, Warszawa, 1998.
9. Katalogi f-my Sandvik

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak