Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria mechanizmów i maszyn
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-508-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, umie sprządzać ich schematy kinematyczne i przeprowadzać klasyfikację strukturalną i funkcjonalną BM1A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna metody analizy kinematycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych) BM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych i innych) BM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Wie jak wpływa tarcie na reakcje dynamiczne w parach kinematycznych mechanizmów, na sprawność mechanizmów oraz ich zdolność lub niezdolność do ruchu (samohamowność) BM1A_W04 Egzamin
M_W005 Zna podstawy wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i potrafi dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych BM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w programach komputerowych (SAM, Working Model) i wyznaczać ich charakterystyki mechaniczne BM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym w szczególności odpowiednich programów komputerowych BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe mechanizmy, umie sprządzać ich schematy kinematyczne i przeprowadzać klasyfikację strukturalną i funkcjonalną + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy kinematycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych) + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych i innych) + - + - - - - - - - -
M_W004 Wie jak wpływa tarcie na reakcje dynamiczne w parach kinematycznych mechanizmów, na sprawność mechanizmów oraz ich zdolność lub niezdolność do ruchu (samohamowność) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy wyrównoważania mechanizmów wirnikowych i dźwigniowych i potrafi dobrać odpowiedni układ mas korekcyjnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele mechanizmów i maszyn w programach komputerowych (SAM, Working Model) i wyznaczać ich charakterystyki mechaniczne + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym w szczególności odpowiednich programów komputerowych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Wprowadzenie do problematyki TMM. Struktura mechanizmów i maszyn.
2.Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metoda grafoanalityczna.
3. Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metoda analityczna.
4.Analiza kinematyczna przekładni.
5.Wyznaczanie sił bezwładności w mechanizmach. Zasady uwalniania od więzów członów mechanizmów.
6.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów bez uwzględnienia tarcia.
7.Tarcie w parach kinematycznych mechanizmów. Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów z uwzględnieniem tarcia. Sprawność mechanizmów.
8.Wyrównoważanie wirników i mechanizmów dźwigniowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Badanie struktury mechanizmów w laboratorium. Wydanie tematu zadania analizy mechanizmu.
2.Modelowanie mechanizmów i wyznaczanie ich charakterystyk kinematycznych w programie komputerowym SAM. Badanie przełożeń mechanizmów przekładni.
3.Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów w laboratorium. Modelowanie mechanizmów w programie komputerowym Working Model.
4.Wyrównoważanie wirnika. Wyrównoważanie mechanizmu dźwigniowego. Kolokwium.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 24 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia na podstawie oceny z egzaminu i pozytywej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki i znajomość podstawowych programów komputerowych. Student powinien uczestniczyć w wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Felis. J., Jaworowski., Cieślik J.: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 1. Analiza Mechanizmów. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
2.Felis J.,Jaworowski H.,: Teoria Mechanizmów i Maszyn. Część 2. Przykłady i zadania. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011.
3.Morecki A., Oderfeld J.: Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
4.Olędzki A.: Podstawy Teorii Maszyn i Mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
5.Kolovsky M. Z., Evgrafov A. N., Semenov A.Yu. Slousch A.V.: Advanced Theory of Mechanisms and Machines. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000.
6.SAM (Simulation and Analysis of Mechanisms), opis programu.
7.Working Model, opis programu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak