Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia technologiczne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-603-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady transmisji energii w dowolnej konfiguracji układu napędowego maszyny BM1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służących do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych BM1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych BM1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U004 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach BM1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U005 Umie dokonywać pomiaru obciążeń elementów roboczych maszyny BM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U006 Potrafi przeprowadzać eksperymenty w zakresie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski BM1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U007 Potrafi opracować koncepcję linii technologicznej do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach BM1A_U26 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy o konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołowej BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady transmisji energii w dowolnej konfiguracji układu napędowego maszyny + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służących do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach + - + - - - - - - - -
M_U005 Umie dokonywać pomiaru obciążeń elementów roboczych maszyny + - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi przeprowadzać eksperymenty w zakresie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi opracować koncepcję linii technologicznej do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy o konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

W01 Wprowadzenie do wykładów, rodzaje maszyn i urządzeń, charakterystyka maszyn technologicznych ich przykłady i funkcje
W02 Charakterystyka układów napędowych maszyn technologicznych, transmisja energii
W03 Prasy stemplowe, ślimakowe oraz z płaską matrycą, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W04 Prasy walcowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W05 Granulatory talerzowe oraz bębnowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W6 Przykłady linii technologicznych do scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych
W07 Maszyny do wstępnego średniego oraz drobnego kruszenia materiałów ziarnistych, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W08 Kształtowanie cech konstrukcyjnych elementów maszyn technologicznych narażonych na intensywne zużywanie

Ćwiczenia laboratoryjne:
Treść laboratoriów

L01 Analiza konstrukcji oraz badania obciążeń elementów roboczych laboratoryjnej prasy walcowej
L02 Analiza konstrukcji granulatora talerzowego oraz weryfikacja eksperymentalna doboru prędkości obrotowej talerza
L03 Analiza konstrukcji kruszarki szczękowej oraz badania wpływu jej parametrów geometrycznych na efekt kruszenia
L04 Wyznaczanie sprawności energetycznej maszyny mielącej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.4 ocena testu (wiadomości z wykładów) + 0.6 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Drzymała Z. i inni: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992.
3. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo ITE, Radom 2002.
4. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji i konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie, 1997, nr 58.
5. Pietsch W.: Size Enlargement by Agglomeration. John Wiley and Sons Inc., New York 1991.
6. Tlusty J.: Manufacturing processes and equipment. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
7. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak