Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia transportowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-604-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
dr inż. Olszyna Grzegorz (olszyna@agh.edu.pl)
dr inż. Zarzycki Jacek (jacek.zarzycki@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Smoczek Jarosław (smoczek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Furmanik Kazimierz (fukaz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
dr inż. Rokita Tomasz (rokitom@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania budowy i eksploatacji urządzeń transportu przenośnikowego, linowego i urządzeń transportu bliskiego BM1A_W10, BM1A_W04, BM1A_W15, BM1A_W12, BM1A_W05, BM1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania i doboru elementów znormalizowanych dla maszyn i urządzeń transportu bliskiego BM1A_W10, BM1A_W13, BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W12 Projekt,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu badań prowadzonych w maszynach i urządzeniach transportu bliskiego Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna zasady funkcjonowania podstawowych maszyn i urządzeń transportowych BM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi samaodzelnie lub w zespole wykonać zadane ćwieczemie laboratoryne z zakresu zagadnień transportu BM1A_U07, BM1A_U14, BM1A_U11, BM1A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe badania dla urządzeń transportowych oraz opracować wyniki z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. BM1A_U07, BM1A_U14, BM1A_U11 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego wykonania projektu z zakresu maszyn transportowych BM1A_U07, BM1A_U20, BM1A_U14, BM1A_U11, BM1A_U01 Projekt,
Wykonanie projektu
M_U005 Student potrafi korzystać z katalogów, instrukcji dla urządzeń transportowych. BM1A_U18 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejetność pracy w zespole, potrafi definiować priorytety i cele pracy BM1A_K03, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Sprawozdanie
M_K002 Potrafi oceniać zagrożenia oraz ryzyko związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych BM1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania budowy i eksploatacji urządzeń transportu przenośnikowego, linowego i urządzeń transportu bliskiego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania i doboru elementów znormalizowanych dla maszyn i urządzeń transportu bliskiego + - + + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu badań prowadzonych w maszynach i urządzeniach transportu bliskiego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady funkcjonowania podstawowych maszyn i urządzeń transportowych + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samaodzelnie lub w zespole wykonać zadane ćwieczemie laboratoryne z zakresu zagadnień transportu - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe badania dla urządzeń transportowych oraz opracować wyniki z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego wykonania projektu z zakresu maszyn transportowych - - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi korzystać z katalogów, instrukcji dla urządzeń transportowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejetność pracy w zespole, potrafi definiować priorytety i cele pracy - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi oceniać zagrożenia oraz ryzyko związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zajęcia obejmują trzy grupy maszyn transportowych: przenośniki taśmowe, maszyny transportu bliskiego, urządzenia transportu linowego

Charakterystyka maszyn i urządzeń transportu ciągłego
Przenośniki zgrzebłowe
Przenośniki taśmowe
Charakterystyka i klasyfikacja maszyn i urządzeń transportowych
Transport intermodalny, kombinowany oraz bimodalny
Dobór urządzeń transportowych. Normalizacja i unifikacja w maszynach i urządzeniach transportowych
Projektowanie mechanizmu jazdy wciągarki suwnicy
Budowa i produkcja lin stalowych
Konstrukcje i właściwości lin stalowych
Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy

Ćwiczenia laboratoryjne:

Pomiary parametrów pracy przenośnika wibracyjnego
Badanie własności materiałów sypkich
Pomiar wybranych parametrów eksploatacyjnych konstrukcji nośnych suwnic
Identyfikacja konstrukcji wybranych lin stalowych
Określenie podstawowych cech geometrycznych wybranych konstrukcji lin stalowych
Badanie właściwości mechanicznych drutów z lin stalowych

Ćwiczenia projektowe:

Projekt z przenośników zgrzebłowych
Projekt z przenośników taśmowych
Projektowanie mechanizmu jazdy wciągarki suwnicy
Budowa kolei linowych i wyciągów narciarskich
Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 38 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 24 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Z każdej z 3 części przedmiotu student uzyskuje ocenę cząstkową za projekt i laboratorium
2. Ocena końcowa jest oceną średnią ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

W przypadku dobrej frekwencji na wykładach (ponad 80%)oraz uzyskania ocen z projektu i
laboratorium co najmniej 4.0 prowadzący przedmiot może zaproponować podniesienie wartości
oceny końcowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1990
2. Chodacki J., Szpytko J.: Laboratorium urządzeń dźwigowych. Skrypt uczelniany AGH nr 1397, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1994
3. Chodacki.J., Michlowicz E., Szpytko J.: Mechanizmy dźwignic. Przykłady obliczeń. Materiały do projektowania. Skrypty uczelniane AGH nr 1124, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1988
4. Furmanik K: Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 1, Przenośniki taśmowe, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
5. Hankus J.: Budowa i własności mechaniczne lin stalowych. Wydawnictwo Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 1990
6. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2004
7. Szpytko J.:Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 2, Maszyny i urządzenia do transportu bliskiego, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
8. Szpytko J.: Zintegrowany system nadzorowania wybranych parametrów eksploatacyjnych wielkogabarytowych szynowych urządzeń transportowych na przykładzie zautomatyzowanej suwnicy pomostowej, Rozprawy i Monografie nr 46, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996
9. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003
10. Tytko A.: Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 2, Transport Linowy, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
11. Tytko A:. Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i Monografie nr 65, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak