Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-607-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
dr inż. Haupt Andrzej (haupt@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kowalski Włodzimierz (wkowalsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne BM1A_W18, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszczeń wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego BM1A_W18, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby BM1A_W18, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska BM1A_W18, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić stopień szkodliwego oddziaływania na środowisko przez określone działania antropogeniczne BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określonym procesie technologicznym BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Potrafi dobrać najlepsza technologię ochrony wód dla określonego procesu technologicznego BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U004 Potrafi rozpoznać i zastosować określone obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi sposoby postępowania z odpadami BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. BM1A_K01, BM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nową, dla poprawy warunków życia społeczeństwa w aspekcie oddziaływania instalacji technicznych na środowisko życia ludzi. BM1A_K01, BM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszczeń wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić stopień szkodliwego oddziaływania na środowisko przez określone działania antropogeniczne + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określonym procesie technologicznym + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać najlepsza technologię ochrony wód dla określonego procesu technologicznego + - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi rozpoznać i zastosować określone obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi sposoby postępowania z odpadami + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nową, dla poprawy warunków życia społeczeństwa w aspekcie oddziaływania instalacji technicznych na środowisko życia ludzi. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń.Systemy i aparatura pomiarów.

 2. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.

 3. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnym.

 4. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu.Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

 5. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.

 6. Inżynieria ochrony wód.

 7. Inżynieria ochrony powietrza atmosferycznego.

 8. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.

Zajęcia seminaryjne:
 1. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

 2. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu.Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

 3. Inżynieria ochrony wód.

 4. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.

 5. Inżynieria ochrony powietrza atmosferycznego.

 6. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.

 7. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń.Systemy i aparatura pomiarowa.

 8. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie pracy seminaryjnej i kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu 2011.
Warych J.: Odpylanie gazów metodami mokrymi. WNT 1978
Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze. WNT 1992.
Nawrocki J.: Uzdatnianie wody Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne t.1. i t.2. PWN 2010
Bartkiewicz B, Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN 2010.
Klatka J., Kuźniak M.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012
Beck C.: Prawo Ochrony Środowiska. Wolter 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak