Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wibroakustyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-608-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Stryczniewicz Lesław (stryczni@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zależności falowe, własności dźwięków i problemy związane z generacją dźwięków BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać miernik dźwięku i wykonywać podstawowe pomiary akustyczne BM1A_U04, BM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry źródeł dźwięku BM1A_U04, BM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami BM1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zależności falowe, własności dźwięków i problemy związane z generacją dźwięków + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obsługiwać miernik dźwięku i wykonywać podstawowe pomiary akustyczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry źródeł dźwięku - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp. Podział wibroakustyki , podstawowe zależności falowe, własności dźwięków (2).
2. Generacja dźwięków, rodzaje fal akustycznych (2),
3. Akustyka przegród budowlanych (2).
4. Aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami (2).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Budowa mierników dźwięku i wibracji (2).
2. Pomiar poziomu dźwięku na stanowisku pracy (2)
3. Pomiar parametrów akustycznych w ruchu drogowym (2)
4. Pomiar mocy akustycznej (2)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Udział w wykładach 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie wszystkich laboratoriów.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z laboratoriów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
Z. Engel “Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, PWN Warszawa 2001;
C. Cempel “Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn” WNT Warszawa 1982;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak