Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki szybkiego prototypowania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-701-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dudek Piotr (pdudek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dudek Piotr (pdudek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji technologii RP i ich charakterystyce oraz możliwościach, potrzebne do wybory odpowiednich metod do wytworzenia zadanego przedmiotu. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stosowanych materiałów w techologii Rapid Prototyping. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formatu plików stosowanych w systemach szybkiego ptototypowania. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i wygenerować odpowiednie pliki danych dla technologii RP. Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi skalibrować maszynę FDM, uruchomić proces wydruku i przeprowadzić prace konserwacyjne. Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przygotować maszynę do procesu drukowania, nadzorować proces produkcji i przeprowadzić prace wykończeniowe dla technologii SLS.
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie technologii szybkiego prototypowania Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji technologii RP i ich charakterystyce oraz możliwościach, potrzebne do wybory odpowiednich metod do wytworzenia zadanego przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stosowanych materiałów w techologii Rapid Prototyping. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formatu plików stosowanych w systemach szybkiego ptototypowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i wygenerować odpowiednie pliki danych dla technologii RP. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skalibrować maszynę FDM, uruchomić proces wydruku i przeprowadzić prace konserwacyjne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować maszynę do procesu drukowania, nadzorować proces produkcji i przeprowadzić prace wykończeniowe dla technologii SLS. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie technologii szybkiego prototypowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy szybkiego prototypowania.Wady i zalety technologii RP. Klasyfikacja systemów RP i ich różnice pomiędzy klasycznymi metodami wytwarzania. Ogólny łańcuch procesów wytwarzania z wykorzystaniem technologii RP. Technologie SLA, SLA, FDM, 3DP, MJP, LOM, DLMS. Przygotowywanie danych dla wydruku 3D. Wpływ pozycjonowania i orientacji wyrobu na jakość i dokładność geometryczną wytwarzanego przedmiotu. Główne obszar zastosowania szybkiego prototypowania. Zasady projektowania dla RP. Oprogramowanie wspomagające technologie RP.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Indywidualne i grupowe wykonanie modelu 3D, jego konwersja na format STL. Sprawdzenie modelu, poprawa błędów. Operacje na plikach STL. Zapoznanie się z budową drukarki FDM. Przygotowanie drukarki 3D metodą FDM do pracy i wykonanie zaprojektowanego prototypu. Prace wykończeniowe na wytworzonym przedmiocie. Zapoznanie się z budową maszyny SLS. Przygotowanie, wydruk i prace porządkowedla drukarki SLS.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium zaliczeniowego i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe umiejętności z zakresu posługiwania się komputerem.
Znajomość podstaw modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D.
Wiedza inżynierska z zakresu PKM i rysunku technicznego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak