Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia maszyn
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-702-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii budowy maszyn BM1A_W13, BM1A_W12, BM1A_W11 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej BM1A_W10, BM1A_W09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakrese projektowania procesów technologicznych BM1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn BM1A_U22 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie dobrać narzędzia i urzadzenia do podstawowych procesów technologicznych wytwarzania części maszyn BM1A_U25, BM1A_U26, BM1A_U22 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe maszyny w ciągu technologicznym procesu wytwarzania typowych części maszyn BM1A_U28, BM1A_U29 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie budowy maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania BM1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii budowy maszyn + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakrese projektowania procesów technologicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać narzędzia i urzadzenia do podstawowych procesów technologicznych wytwarzania części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe maszyny w ciągu technologicznym procesu wytwarzania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie budowy maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. 2. Wybrane zagadnienia z technologii maszyn: pojęcia podstawowe; elementy procesu technologicznego; typy produkcji i ich charakterystyka; technologiczność konstrukcji; półfabrykaty i ich przygotowanie do obróbki; naddatki na obróbkę; bazy w technologii maszyn; normowanie czasu pracy; formy organizacyjne produkcji.
3. 4. Projektowanie procesów technologicznych obróbki: zakres prac projektowych; dane wyjściowe do projektowania procesów technologicznych; struktura procesu technologicznego; przegląd procesów technologicznych typowych części maszyn; operacje technologiczne występujące w procesach technologicznych różnych części maszyn; środki pracy- zasady wyboru; sposoby projektowania; dokumentacja technologiczna; systemy komputerowo wspomaganego projektowania i zintegrowanego wytwarzania – pojęcia podstawowe; kształtowanie dokładności i jakości części w procesie technologicznym; klasyfikacja części maszyn; typizacja procesów technologicznych; obróbka grupowa; optymalizacja procesów technologicznych.
5. 6.Uchwyty obróbkowe: pojęcia podstawowe; cel i opłacalność stosowania uchwytów; ogólna budowa uchwytów obróbkowych; ustalenie przedmio¬tu obrabianego w uchwycie i narzędzia względem uchwytu; elementy uchwytu obróbkowego; analiza ustalenia; błędy ustalenia; zasady projektowania.
7. 8. Montaż maszyn i urządzeń: pojęcia podstawowe; wymagania stawiane montowanym urządzeniom oraz ich elementom ze względu na technologiczność montażu; połączenia; operacje montażowe; metody montażu; ogólne zasady projektowania procesów technologicznych montażu; dokumentacja technologiczna; formy organizacyjne montażu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratorium: wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych i realizacji operacji obróbkowych; ocena wpływu sztywności i sposobu mocowania elementów toczonych na ich dokładność wymiarowo-kształtową; wyznaczanie technicznej normy czasu pracy w technologii budowy maszyn metodą badawczo-pomiarową i analityczno¬obliczeniową; wspomagane komputerowo programowanie operacji technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena z laboratorium + 0.25 ocena z kolokwium z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Choroszy B.: Technologia maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
2. Dobrzański T.: Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora. WNT, Warszawa 1987.
3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2003.
4. Feld M.: Technologia budowy maszyn. WNPWN, Warszawa 1995.
5. Łabędz J.: Projektowanie procesów technologicznych obróbki. Zagadnienia ogólne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.
6. Łabędz J.: Laboratorium z technologii budowy maszyn. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak