Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie spajania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-703-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
dr inż. Góral Tomasz (tgoral@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod spajania i cięcia termicznego materiałów i bezpiecznego prowadzania prac spawalniczych. BM1A_W14, BM1A_W13, BM1A_W16, BM1A_W11 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. BM1A BM1A_W09, BM1A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie zasad doboru materiałów dodatkowych oraz technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. BM1A_W14, BM1A_W13, BM1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny łączenia elementów dla wybranych metod spajania i cięcia termicznego. BM1A_U12, BM1A_U24 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Umie dobrać materiały dodatkowe oraz technologiczne parametry spawania i cięcia termicznego. BM1A_U12, BM1A_U24, BM1A_U22, BM1A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Umie skompletować zestawy urządzeń do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. BM1A_U24, BM1A_U22 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie technologii spajania. BM1A_K02, BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod spajania i cięcia termicznego materiałów i bezpiecznego prowadzania prac spawalniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zasad działania i budowy urządzeń wykorzystywanych w technologii spajania. BM1A + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie zasad doboru materiałów dodatkowych oraz technologicznych parametrów spawania i cięcia termicznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny łączenia elementów dla wybranych metod spajania i cięcia termicznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać materiały dodatkowe oraz technologiczne parametry spawania i cięcia termicznego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie skompletować zestawy urządzeń do poszczególnych metod łączenia i cięcia materiałów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie technologii spajania. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Technologia spajania – wykład

1.Ogólne wprowadzenie do technologii spajania (terminologia, podział metod spajania, rodzaje złączy). Zagrożenia występujące w pracach spawalniczych i metody zabezpieczania się przed nimi.
2. Wybrane łukowe metody spawania (MIG/MAG, TIG, elektrodą otuloną). Wpływ technologicznych parametrów i doboru materiałów dodatkowych w łukowych metodach spawania na właściwości i jakość złącza spawanego.
3. Spawanie gazowe. Termiczne metody cięcia metali. Zjawiska cieplne występujące podczas spawania. Niezgodności spawalnicze i metody kontroli jakości połączeń spawanych.
4. Technologie zgrzewania, lutowania. Spawalnicze źródła prądu oraz metody regulacji technologicznych parametrów spawania.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Technologia spajania – laboratoria

1. Bezpieczne prowadzenie prac spawalniczych.
2. Technologia spawania metodą MIG/MAG.
3. Technologia spawania stali i metali nieżelaznych metodą TIG (metoda 141 wg PN EN24063).
4. Technologia spawania metali elektrodą otuloną (metoda 111 wg PN EN24063).
5. Technologia zgrzewania punktowego (metoda 21 wg PN EN24063).
6. Technologia spawania i cięcia płomieniem acetylenowo tlenowym (metoda 311 wg PN EN24063) oraz inne zastosowania tego płomienia.
7. Cięcie plazmowe.
8. Wyznaczanie warunków technologicznych spawania stali węglowych i o ograniczonej spawalności.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = Średnia ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu matematyki, chemii, materiałoznawstwa, zapisu
konstrukcji, wytrzymałości materiałów, metrologii 1 i obróbki ubytkowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo t.1; praca zbiorowa pod redakcją J. Pilarczyka. WNT,
Warszawa 2003.
2. Poradnik Inżyniera Spawalnictwo t.2; praca zbiorowa pod redakcją J. Pilarczyka. WNT,
Warszawa 2005.
3. Ferenc K.: Spawalnictwo . WNT, Warszawa 2007.
4. Cary H.B., Helzer S.C.: Modern Welding Technology. Sixth edition. Pearson Prentice Hall, New
Jersey 2005.
5. Sacks R.J., Bohnart E.R.: Welding: principles and practices. Third edition, McGraw-Hill, New
York 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. Pilarczyk J., Pilarczyk J.: Spawanie i napawanie elektryczne metali. Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
2. Skorupa A., Bal M., Haduch J.: Techniki spawalnicze w budowie i eksploatacji maszyn. Wyd.
AGH, Kraków 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zalecana obecność na wykładach. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.