Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria zarządzania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-707-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Tomasz (magiera@agh.edu.pl)
Ruta Hubert (hubert.ruta@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi BM1A_W18 Referat
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji BM1A_W18 Kolokwium,
Prezentacja
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować BM1A_W18 Kolokwium,
Prezentacja
M_W005 zna i rozumie zasady przeprowadzania auditu jakości w organizacji Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W006 zna i rozumie zasady oceny zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i norm Kolokwium,
Prezentacja
M_W007 zna, rozumie i umie stosować narzędzia statystyczne w systemach zarządzania jakością Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 potrafi interpretować przepisy i normy z zakresu zarządzania jakością Prezentacja,
Referat
M_U002 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi BM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U003 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji BM1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U004 potrafi przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością wg ISO 9000 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Projekt
M_U005 potrafi przeprowadzić audit jakości w organizacji BM1A_U23 Referat,
Sprawozdanie
M_U006 potrafi stasować narzędzia i metody w zarządzaniu jakością Prezentacja
M_U007 umiejętność opracowania procedur w systemie zarządzania jakością BM1A_U23 Projekt
M_U008 potrafi opracować deklarację zgodności dla wybranej maszyny lub urzadzenia technicznego BM1A_U21 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu BM1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji + - - - - + - - - - -
M_W004 zna normy ISO 9000 i umie je stosować - - - - - + - - - - -
M_W005 zna i rozumie zasady przeprowadzania auditu jakości w organizacji + - - - - + - - - - -
M_W006 zna i rozumie zasady oceny zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i norm + - - - - + - - - - -
M_W007 zna, rozumie i umie stosować narzędzia statystyczne w systemach zarządzania jakością - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi interpretować przepisy i normy z zakresu zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować normy ISO 9000 do wprowadzania systemu zarzadzania w organizacji - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością wg ISO 9000 - - - - - + - - - - -
M_U005 potrafi przeprowadzić audit jakości w organizacji - - - - - + - - - - -
M_U006 potrafi stasować narzędzia i metody w zarządzaniu jakością - - - - - + - - - - -
M_U007 umiejętność opracowania procedur w systemie zarządzania jakością - - - - - + - - - - -
M_U008 potrafi opracować deklarację zgodności dla wybranej maszyny lub urzadzenia technicznego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład

1. Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w organizacji.
2. Założenia do podejścia procesowego zawarte w PN EN ISO 9001.
3. Definicje związane z procesami. Cele procesów.
4. Zarzadzanie zasobami ludzkimi, sprzetowymi i materiałowymi.
5. Metody realizacji procesów.
6. Podział procesów w organizacji i wzajemne powiązania między nimi.
7. Dokumentacja systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym.
8. Normy ISO 9000. Historia, podział, stosowanie.
9. Podstawowe pojęcia dotyczące jakości.
10. TQM
11. Audity jakości.
12. System jakości w procedurach oceny zgodności
13. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością.
14. Ocena zgodności na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych urządzeń.
15. Deklaracja zgodności. Kryteria oceny zgodności

Zajęcia seminaryjne:

Seminaria

1. Zastosowanie narzędzi statystycznych w systemach zarządzania jakością.
2. Analiza Pareto.
3. Diagramy Ishikawy.
4. FMEA.
5. Mapy procesów.
7. Badanie satysfakcji klienta.Koncepcja zarządzania związkami z klientem CRM (Customer Relationship Management).
8. CSI (Customer Satisfaction Index) – współczynnik zadowolenia klienta.
9. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
10. Opracowanie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.
11. Opracowanie procedur dotyczących systemu zarządzania jakoscią.
12. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny lub urządzenia technicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w wykładach 16 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
2. Lock D.: Zarzadzanie jakością.PWN, W-wa 2002
3. Wolniak R., Skotnicka B.:Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Wolniak R., Skotnicka B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak