Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria maszyn i urządzeń
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-708-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna charakterystyki elementów typowych układów napędowych maszyn i urzadzeń BM1A_W09, BM1A_W12, BM1A_W06 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna zasady wyznaczania obciążeń układów napędowych, w szczególności obliczania momentów czynnych i biernych. BM1A_W04, BM1A_W06, BM1A_W02, BM1A_W16 Kolokwium
M_W003 Zna zachowanie układu napędowego w stanach nieustalonych. Ma wiedzę związaną z modelowaniem układów elektromechanicznych, zarówno jedomasowych, jak i wielomasowych. BM1A_W04, BM1A_W06, BM1A_W16 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. BM1A_W09, BM1A_W12, BM1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać dobrać elementy typowego układu napędowego na podstawie prostych obliczeń inżynierskich. BM1A_U22, BM1A_U01, BM1A_U23 Projekt
M_U002 Potrafi opracować model dynamiczny typowego układu eletromechanicznego - dokonać redukcji mas i sił, sformułować równania ruchu. Ponadto umie rozwiązać problem i przeanalizować uzyskane wyniki. BM1A_U03, BM1A_U23, BM1A_U26, BM1A_U15 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi wyznaczyć charakterystyki systemu przepływu materiałów w procesach transportowych i wytwarzania. W szczególności umie dobrać metodę poprawy wskaźników (np. niezawodności, wydajności) oraz obliczyć te wskaźniki. BM1A_U22, BM1A_U26 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Umie zaplanować eksperyment symulacyjny oraz wykorzystać narzędzia informatyczne do rozwiązania zadania. Potrafi przeprowadzić właściwe wnioskowanie. BM1A_U11, BM1A_U23, BM1A_U10 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania nowych rozwiązań napędów maszyn BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna charakterystyki elementów typowych układów napędowych maszyn i urzadzeń + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady wyznaczania obciążeń układów napędowych, w szczególności obliczania momentów czynnych i biernych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zachowanie układu napędowego w stanach nieustalonych. Ma wiedzę związaną z modelowaniem układów elektromechanicznych, zarówno jedomasowych, jak i wielomasowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o strukturach systemów maszyn i urządzeń w procesach przepływu materiałów. Zna zasady wyznaczania podstawowych wskaźników oceny działania takich układów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać dobrać elementy typowego układu napędowego na podstawie prostych obliczeń inżynierskich. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model dynamiczny typowego układu eletromechanicznego - dokonać redukcji mas i sił, sformułować równania ruchu. Ponadto umie rozwiązać problem i przeanalizować uzyskane wyniki. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć charakterystyki systemu przepływu materiałów w procesach transportowych i wytwarzania. W szczególności umie dobrać metodę poprawy wskaźników (np. niezawodności, wydajności) oraz obliczyć te wskaźniki. - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie zaplanować eksperyment symulacyjny oraz wykorzystać narzędzia informatyczne do rozwiązania zadania. Potrafi przeprowadzić właściwe wnioskowanie. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania nowych rozwiązań napędów maszyn + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

1.Cechy i elementy układów elektromechanicznych (UEM). 2.Charakterystyki mechaniczne elementów układu: silniki, sprzęgła, przekładnie, hamulce, elementy robocze.
3.Momenty oporu: czynny, bierny. Silniki elektryczne
w układach napędowych.
4.Dynamika układów napędowych, momenty dynamiczne.
5.Stany ustalone i nieustalone. Stabilność napędu.
6.Modelowanie układów elektromechanicznych. Modele jedno-
i wielomasowe. Równania ruchu układu zastępczego.
7.Struktury układów urządzeń: szeregowe, równoległe, mieszane, konwergencyjne i dywergencyjne.
8.Obliczanie wydajności i możliwości jej zwiększania.

9.Optymalizacja kosztów układu z uwzględnieniem
niezawodności.
10.Układy z elementem pojemnościowym. Analiza stanów układu.

11.Dynamika przepływów materiałów. Układy otwarte
i zamknięte.
12.Obiegi kołowe, struktura, parametry: idealny segregator,
niepełne oczyszczanie i oddzielanie. Wskaźniki jakości
działania układów.

Ćwiczenia projektowe:
Tematy projektów

P1. Dobór elementów układu napędowego
(mechanizm jazdy, mechanizm podnoszenia, przenośnik
taśmowy, przenośnik śrubowy, przenośnik pneumatyczny).
P2. Analiza dynamiczna mechanizmu podnoszenia
P3. Analiza dynamiczna mechanizmu jazdy wciągarki
P4. Analiza przepływu materiałów w szeregowych systemach
transportowych z elementem pojemnościowym
P5. Analiza dynamiczna złożonego układu napędowego wywrotnicy
wagonowej (zmienny moment bezwładności i moment obciążenia)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 60% średnia ocena z projektów + 40%ocena z kolokwium z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Borkowski W., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn roboczych. WNT 1996, Warszawa.
2.Branowski B.: Podstawy konstrukcji napędu maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2007, Poznań.
3.Chodacki J., Michlowicz E., Stupnicki S.: Komputerowo wspomagane projektowanie wciągarki suwnicy. Wydawnictwa AGH 1998, skrypt nr 1553, Kraków.
4.Leyko J.: Mechanika ogólna. T.2. Dynamika. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, Warszawa.
5.Nowak A.:Drgania i stabilność układów dynamicznych. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008, Gliwice.
6.Wejc W., Koczura A., Martynienko A.: Obliczenia dynamiki napędów maszyn. WNT 1975, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak