Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie maszyn
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-710-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
mgr inż. Szczęch Marcin (szczech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy procesu projektowo- konstrukcyjnego zespołów mechanicznych BM1A_W13, BM1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna elementy techniki smarowniczej i konstrukcję współczesnych układów uszczelniających BM1A_W04, BM1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrealizować proces projektowy układu mechanicznego dobierając katalogowe części i zespoły BM1A_U01, BM1A_U25, BM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować właściwy układ smarowania i uszczelniania w maszynie BM1A_U01, BM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowego i rozumie potrzebę stosowania w maszynach nowoczesnych układów smarowania i uszczelniania BM1A_K01, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy procesu projektowo- konstrukcyjnego zespołów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna elementy techniki smarowniczej i konstrukcję współczesnych układów uszczelniających + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrealizować proces projektowy układu mechanicznego dobierając katalogowe części i zespoły - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować właściwy układ smarowania i uszczelniania w maszynie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowego i rozumie potrzebę stosowania w maszynach nowoczesnych układów smarowania i uszczelniania - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Projektowanie maszyn

Elementy metodycznego procesu projektowo-konstrukcyjnego-1godz.
Podstawy modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne 1 godz.
Zasady konstrukcji – 0,5 godz
Projektowanie zespołów napędowych – 0,5 godz.
Katalogowy dobór elementów zespołów napędowych – 0,5 godz.
Zagadnienia smarowania w konstrukcji maszyn – 1 godz.
Środki smarne – 0,5 godz.
Doprowadzenie środków smarnych do węzłów tarcia – 0,5 godz.
Uszczelnianie węzłów tarcia – 1 godz.
Projektowanie form przemysłowych – 0,5 godz.
Konstruowanie obiektów mechatronicznych – 0,5 godz.
Podsumowanie i uzupełnienie wykładów – 0,5 godz.

Ćwiczenia projektowe:
Projektowanie maszyn

Projekt A – przekładni pasowej działającej w zespole mechanicznym z wyznaczeniem wariantu optymalnego.
Wykonanie dokumentacji rysunkowej elementów przekładni pasowej.
Zespołowe opracowanie domowej pracy kontrolnej.
Analiza trwałości węzłów łożyskowych z uwzględnieniem warunków smarowania.
Projekt B – zespołu napędowego z wykorzystaniem firmowych materiałów ofertowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Udział w wykładach 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Wykonanie projektu 19 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z ćwiczeń projektowych (0,4) i egzaminu (0,6). Aktywność podczas wykładów może być przyczyną modyfikacji oceny o 0,5 stopnia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość materiału dydaktycznego objętego przedmiotem “Podstawy konstrukcji maszyn”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kuliński S., Maziarz M.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2005
Lawrowski Z.: Technika smarowania WN PWN Warszawa 1996
Machowski B., Ochoński W., Czachórska E. : Uszczelnienia PWN 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak