Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie logistyką
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-711-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze logistyki, zna podstawowe ujęcia współczesnej logistyki oraz jej powiązania z zarządzaniem BM1A_W18, BM1A_W08, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna specyfikę zarządzania procesami logistycznymi, a w szczególności zasady, metody i modele zarządzania procesami obsługi klienta, zaopatrzenia, dystrybucji, magazynowania, utrzymywania zapasów BM1A_W13, BM1A_W18, BM1A_W08, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Ma wiedzę o powiązaniach ekonomiki przedsiębiorstwa z logistyką procesów, ponadto zna mierniki oraz wskaźniki oceny efektywności procesów logistycznych BM1A_W15, BM1A_W18, BM1A_W08, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie na zadany temat oraz opracować jego dokumentację BM1A_U09, BM1A_U01, BM1A_U06, BM1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
M_U002 Potrafi przedstawić opracowane samodzielnie wykonane zadanie w zrozumiały sposób i w syntetycznej formie, a także przeprowadzić dyskusję nad przedstawionym tematem BM1A_U07, BM1A_U09, BM1A_U21, BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U23, BM1A_U06, BM1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności na efekty przedsiębiorstwa oraz potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy BM1A_K02, BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania innym informacji o różnych osiągnięciach techniki oraz potarfi je przekazać w sposób zrozumiały BM1A_K06, BM1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze logistyki, zna podstawowe ujęcia współczesnej logistyki oraz jej powiązania z zarządzaniem + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna specyfikę zarządzania procesami logistycznymi, a w szczególności zasady, metody i modele zarządzania procesami obsługi klienta, zaopatrzenia, dystrybucji, magazynowania, utrzymywania zapasów + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o powiązaniach ekonomiki przedsiębiorstwa z logistyką procesów, ponadto zna mierniki oraz wskaźniki oceny efektywności procesów logistycznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie na zadany temat oraz opracować jego dokumentację - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić opracowane samodzielnie wykonane zadanie w zrozumiały sposób i w syntetycznej formie, a także przeprowadzić dyskusję nad przedstawionym tematem - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności na efekty przedsiębiorstwa oraz potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania innym informacji o różnych osiągnięciach techniki oraz potarfi je przekazać w sposób zrozumiały + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

1.Wstęp, klasyczne problemy logistyki
2.Klasyczne problemy zarządzania, powiązania zarządzania i logistyki
3.Analiza systemów logistycznych
4.Zarządzanie procesami zaopatrzenia
5.Zarządzanie dystrybucją w łańcuchu dostaw
6.Zarządzanie transportem w logistyce
7.Zarządzanie zapasami
8.Modele zamawiania i utrzymywania zapasów
9.Koszty związane z zapasami
10.Zarządzanie procesami magazynowymi
11.Zasady doboru środków transportu w procesach magazynowych
12.Wskaźniki pomiaru i oceny efektywności podsystemów logistycznych.

Zajęcia seminaryjne:
Treść zajęć seminaryjnych

1.W ramach zajęć seminaryjnych każdy student przygotowuje prezentację na wybrany temat z problematyki zarządzania procesami logistycznymi w odniesieniu do różnego typu przedsiębiorstw: produkcyjnych, usługowych oraz do centrów dystrybucyjnych i logistycznych.
2.Wybór dokonywany jest z listy tematów zaproponowanych przez prowadzącego zajęcia.
3.Bardzo oczekiwanym są propozycje indywidualne wynikające z zainteresowań studenta.
4.Prezentacje mają charakter multimedialny, a czas wystąpienia jest ograniczony do 15 minut.
5.Po każdym wystąpieniu przewidywana jest dyskusja.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 60% ocena ze sprawdzianu z wykładów + 40% ocena z prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, PWE 2010
2.Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWE 2010
3.Harrison A., Hoek R.: Zarządzanie logistyką. Warszawa, PWE 2010
4.Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Poznań, ILiM 2009
5.Krawczyk S.: Logistyka – teoria i praktyka. T. 1 i 2. Warszawa, Difin 2011
6.Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008
7.Michlowicz E.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
8.Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008
9.Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Poznań, ILiM 1998
10.Womack J.P., Jones D.T.: Lean Thinking – szczupłe myślenie. Wrocław, Wydawnictwo ProdPress.com 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu z wykładów.