Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Człowiek w środowiski technicznym
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-803-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
dr inż. Damijan Zbigniew (damijan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym BM1A_W15, BM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne BM1A_U17, BM1A_U01, BM1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. BM1A_K02, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego BM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Uwarunkowania historyczne, jak to było dawniej (Historical context from the beginning up to 20th century) – 2 h
Podejście współczesne, system człowiek – środowisko techniczne (Contemporary approach, notions and basic properties of the man – technical environment “TE” system) – 2 h
Wpływ techniki na zachowania społeczne i indywidualne (How TE affects individual and social behaviour) – 2 h
Adaptacja, czy także współtworzenie kultury? (Acculturation – could engineers be culture makers too?) – 2 h
Pozycja inżyniera we współczesnym społeczeństwie – możliwości i wyzwania (Status of an engineer in contemporary society – opportunities and challenges) – 2 h
Czy rozwój technologii wyklucza społeczeństwo dobrobytu? (Hi-tech and welfare state. Is it already possible?) – 2 h
Podmiotowość człowieka w środowisku technicznym (Subjectivity of man in TE) – 2 h
Kulturotwórcza czy nie? Relacje techniki i kultury (Culture in the age of technology. Mismatch or synergy?) – 2 h
Relacje międzyludzkie, a rzeczywistości wirtualne – substytut czy rozszerzenie? (Interpersonal relations in the face of virtual realities – substitute or extension?) – 2 h
Kreatywność, jak ją stymulować? (Creativity, how could it be stimulated?) – 2 h
Hipermedia, nieograniczona komunikacja w przestrzeni wirtualnej (Hypermedia, illimitable communication in virtual space) – 2 h
Problemy psychologiczne wywołane rozwojem techniki (Psychological problems triggered by technical expansion) – 2 h
Zasady zrównoważonego rozwoju (Principles of sustainable development) – 2 h
Problemy zdrowotne, technicyzacja medycyny (Health protection and technical aided medicine) – 2 h
Nieco futurologii (A bit of futurology) – 2 h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz projektu z wagą 20:80.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych aspektów technicznych i inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii: Warszawa PWN, 2002.
2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą: Warszawa 2004.
3. Tadeusiewicz R.: Społeczność internetu: Warszawa Exit 2002.
4. Kaku M.: Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku: Warszawa Prószyński i S-ka, 2000.
5. DeMarco, T., Lister T.: Czynnik ludzki: skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły: Warszawa WNT, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak