Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia I stopnia na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki, fizyki i chemii typowe dla absolwenta szkoły średniej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 99/2011 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Dolny limit ilości studentów:

60

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

12

Semestry kontrolne:
czwarty, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta.
Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru (roku) studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów,
2) uzyskanie przez studenta co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów.
W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr (rok) studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK.
Dodatkowo:
- student, aby uzyskać wpis na semestr piąty musi mieć zaliczone moduły: Chemia, Matematyka I
- student, aby uzyskać wpis na semestr siódmy musi mieć zaliczone wszystkie moduły z semestrów poprzednich (0 braków)

Studia indywidualne:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku.
Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocena końcowa ukończenia studiów (obliczona zgodnie z § 25 pkt 11 Regulaminu Studiów), która wpisywana jest do protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz po zaokrągleniu do dyplomu, jest wyliczana z wykorzystaniem odpowiednich wag tj.:
- 0,6 dla oceny ze studiów,
- 0,2 dla średniej oceny z egzaminu inżynierskiego,
- 0,2 dla oceny z projektu inżynierskiego.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady prowadzenie procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.11.2012 r.
Pełna treść załącznika Uchwały wraz z zestawami pytań egzaminacyjnych jest dostępna pod adresem:
http://www.gorn.agh.edu.pl/

Dodatkowe informacje:

Dopuszczalny deficyt punktowy – 12 punktów ECTS