Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-101-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stopa Maria (stopamar@wms.mat.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod całkowania różnych typów funkcji. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie stosować całki oznaczone w geometrii i fizyce. BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować. BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod całkowania różnych typów funkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie stosować całki oznaczone w geometrii i fizyce. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Elementy logiki matematycznej i algebry zbiorów.Ciągi rzeczywiste. Funkcje jednej zmiennej,własności, funkcja odwrotna, granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji jednej zmiennej. Twierdzenie o wartości średniej, wzór Taylora, asymptoty, badanie przebiegu zmienności funkcji. Całka nieoznaczona, metody całkowania. Całka oznaczona Riemanna, zastosowanie geometryczne i fizyczne całki oznaczonej. Całki niewłaściwe. Szeregi liczbowe, szeregi potęgowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Na zajęciach rozwiązywane są zadania zgodnie z programem wykładów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 54 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = [0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)] +[0,7(ocena z egzaminu)]

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Matematyka na poziomie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002.
2. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. IA i IB, PWN, Warszawa 2001.
3. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983
4. R.Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów , cz. I i II , WNT , Warszawa 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak