Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-102-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kreft Andrzej (Andrzej.Kreft@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kreft Andrzej (Andrzej.Kreft@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Ciechanowski Marek (marekc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie w zakresie fizyki klasycznej BG1A_W01, BG1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat istoty zjawisk fizycznych, metod ich badania i przykładów wykorzystania BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystywać poznane prawa fizyki w technice i życiu codziennym BG1A_U02, BG1A_U12 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BG1A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie w zakresie fizyki klasycznej + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat istoty zjawisk fizycznych, metod ich badania i przykładów wykorzystania + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystywać poznane prawa fizyki w technice i życiu codziennym + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Głównym celem wykładów jest jakościowe przedstawienie istoty zjawisk fizycznych, metod ich badania i przykładów wykorzystania. Bardzo ważną rolę w wykładach spełniają pokazy. Ze względu na bardzo mały wymiar czasu opisy ilościowe zjawisk są ograniczone do absolutnego minimum.
1. Wprowadzenie: świat zjawisk fizycznych, fizyka wokół nas, struktura materii, właściwości stanów skupienia materii, metodologia fizyki, przykłady odkryć fizycznych i ich zastosowań praktycznych (4 godz.).
2. Podstawy mechaniki klasycznej: kinematyka w ujęciu wektorowym, zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, praca, energia kinetyczna, energia potencjalna, ruch obrotowy, kinematyka ruchu obrotowego, zasady dynamiki ruchu obrotowego, bryła sztywna, zasady zachowania, grawitacja, ziemskie pole siły ciężkości (10 godz.).
3. Elementy hydrodynamiki: definicje pojęć, statyka płynów, przepływy płynów doskonałych i rzeczywistych (4 godz.).
4. Elementy fizyki cząsteczkowej i termodynamiki fenomenologicznej: fizyka cząsteczkowa, ruchy Browna, pojęcie temperatury, pomiary temperatury, rozszerzalność termiczna, przemiany gazów doskonałych i rzeczywistych, I i II zasada termodynamiki (6 godz.).
5. Mechanizmy transportu energii (w szczególności ciepła): przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie, izolacyjność termiczna- termomodernizacja budynków (2 godz.).
6. Drgania, fale sprężyste, elementy akustyki (4 godz.).

Ćwiczenia audytoryjne:

Na ćwiczeniach są rozwiązywane zadania będące przykładami zagadnień omawianych na wykładach. Tematy zadań studenci otrzymują z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Prowadzone są częste sprawdziany. Celem ćwiczeń jest wyrobienie umiejętności ilościowego rozpatrywania problemów i sprawności rachunkowej.
1. Metodyka rozwiązywania zadań (2 godz.).
2. Zadania z mechaniki klasycznej (16 godz.).
3. Zadania z hydromechaniki (2 godz.).
4. Zadania z fizyki cząsteczkowej, termodynamiki i
transportu ciepła (6 godz.).
5. Zadania dotyczące drgań i fal sprężystych (4 godz.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i ćwiczeń audytoryjnych ©: OK = 0,7 x E + 0,3 x C

Oceny z ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu są ustalane zgodnie z Regulaminem Studiów AGH .

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Dobre przygotowanie z matematyki na poziomie maturalnym oraz znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki, Tom 1-2, PWN, Warszawa 2005.
2. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka 1, PWN, Warszawa.
3. P.G Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2000.
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych wymaga się od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i zaliczenia go w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego, możliwości wyrównania zaległości.
Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do Dziekana.
Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.