Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia (budowlana)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-103-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umie opisać właściwości stanów materii BG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie dokonać klasyfikację materiałów budowlanych, składu chemicznego i struktury (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania). BG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia BG1A_K08, BG1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie + + + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opisać właściwości stanów materii + + + - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikację materiałów budowlanych, składu chemicznego i struktury (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania). + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Klasyfikacja materiałów budowlanych, skład chemiczny i struktura (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania) a właściwości materiałów. Zjawiska fizykochemiczne w gazach i cieczach, woda w technologii materiałów budowlanych. Ciała krystaliczne, podstawy chemii ciała stałego, reaktywność materiałów, zjawiska dyfuzyjne, spiekanie. Podstawy kinetyki chemicznej i termodynamiki w odniesieniu do materiałów budowlanych. Chemia spoiw wapiennych i gipsowych. Spoiwa hydrauliczne – cementy portlandzkie, inne cementy specjalne. Podstawy reologii, zjawiska powierzchniowe, procesy hydratacji. Kształtowanie właściwości ceramicznych materiałów budowlanych w procesach wysokotemperaturowych. Chemia kompozytów betonowych (kohezja, adhezja a właściwości). Korozja chemiczna i elektrochemiczna. Organiczne materiały budowlane (tworzywa sztuczne). Stan szklisty, produkty uboczne energetyki i metalurgii w budownictwie.

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia stechiometryczne na przykładzie reakcji rozkładu, syntezy związków i hydratacji dla procesów zachodzących w materiałach budowlanych oraz reakcji w relacji materiał – otoczenie. Obliczanie składu procentowego i wagowego w układach wieloskładnikowych. Analiza roztworów; kontrola stężenia, odczyn, pH, pOH, iloczyn jonowy wody, dysocjacja – stała i stopień dysocjacji; obliczenia. pH wyciągów wodnych z cementu i stwardniałych zaczynów cementowych. Metale ciężkie i inne składniki szkodliwe w odciekach.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie podstawowych cech użytkowych spoiw wapiennych. Oznaczanie podstawowych cech użytkowych gipsu. Prawa gazowe, obliczenia na podstawie praw gazowych przykładzie reakcji rozkładu, syntezy związków i hydratacji dla procesach zachodzących w technologii i chemii materiałów budowlanych (ocena emisji). Oznaczanie objętości wydzielonego wodoru dla aktywnych mieszanek spoiwowych. Sprawdziany, zaliczenie zajęć.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem syudiów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Kurdowski: „Chemia materiałów budowlanych”
2. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning: „Chemia w budownictwie”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak