Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-104-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Ratajczak Tadeusz (trataj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresugeologii inżynierskiej BG1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny podłoża gruntowego BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi określić główne struktury geologiczne na mapach BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania prowadzonej działaności inżynierskiej na środowisko BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresugeologii inżynierskiej + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny podłoża gruntowego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić główne struktury geologiczne na mapach + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania prowadzonej działaności inżynierskiej na środowisko + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pochodzenie, budowa i kształt Ziemi. Czas geologiczny. Ciepło Ziemi i magmatyzm. Tektonika kier litosfery: strefy ryftowej, strefy subdukcji, uskoki transformacyjne. Trzęsienia Ziemi: przyczyny, przebieg, skutki. Plutonizm: typy magmy, krystalizacja, intruzje magmowe. Wulkanizm: klasyfikacja, produkty, przyczyny i mechanizm. Metamorfizm: czynniki, klasyfikacja, produkty. Sedymentacja. Środowiska sedymentacji. Cechy osadów pochodzących z różnych środowisk sedymentacyjnych. Diageneza: kompakcja, cementacja, lityfikacja. Diastrofizm. Izostazja. Deformacje ciągłe i nieciągłe. Krążenie wód w skałach. Wietrzenie i jej produkty. Erozja: rzeczna, morska i lodowcowa. Powierzchniowe ruchy masowe: czynniki, rodzaje. Denudacja normalna.

Ćwiczenia audytoryjne:

Główne struktury geologiczne na mapach – intersekcja warstwy pionowej i nachylonej. Główne struktury geologiczne na mapach – intersekcja fałdu i uskoku. Główne struktury geologiczne na mapach – niezgodności i intruzje. Interpretacja przekrojów geologicznych na podstawie wierceń. Zaliczenie (kolokwium).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Skały magmowe – klasyfikacja, skład mineralny, struktury i tekstury. Rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Skały osadowe – okruchowe i ilaste, ich klasyfikacja, skład mineralny, struktury i tekstury, rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Skały osadowe pochodzenia chemicznego i organogenicznego (węglanowe, gipsowo-solne, żelaziste, alitowe, krzemionkowe), charakterystyka podstawowych odmian, skład mineralny, struktury i tekstury, rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Węgle kamienne. Odmiany petrograficzne. Rozpoznawanie makro- i mikroskopowe. Skały metamorficzne – minerały skałotwórcze, charakterystyka podstawowych odmian (kwarcyty, łupki kwarcytowe, gnejsy, marmury, serpentynity i inne), skład mineralny, struktury i tekstury, rozpoznawanie makro- i mikroskopowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem studiów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie określono

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Książkiewicz: Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1979.
2. Z. Krzowski: Geologia dla inżynierów budownictwa lądowego. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej 1999.
3. P. Zaniewicz (red): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Polska Agencja Ekologiczna S.A. Warszawa 1999,
4. Bolewski, A. Manecki: Rozpoznawanie minerałów i skał, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1998,
5. Manecki: Encyklopedia minerałów, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004,
6. R. Ney (red): Surowce mineralne Polski, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak