Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika teoretyczna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-106-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Walaszczyk Jan (walaszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat modelowania ustrojów budowlanych BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma wiedzę na temat pracy podstawowych elementów konstrukcyjnych BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych BG1A_U01, BG1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi identyfikaować konstrukcje statycznie wyznaczalne i i przesztywnione BG1A_U01, BG1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student posiada umiejętność budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych BG1A_U01, BG1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat modelowania ustrojów budowlanych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat pracy podstawowych elementów konstrukcyjnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi identyfikaować konstrukcje statycznie wyznaczalne i i przesztywnione + + - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcia wstępne. Model ciała w mechanice. Pewniki mechaniki. Siła i jej odwzorowanie. Twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż jej prostej działania. Wypadkowa dwóch sił nierównoległych w płaszczyźnie, rozkład siły na dwie lub trzy składowe. Rodzaje więzów. Siły czynne i bierne. Moment siły względem punktu i osi, siły o równoległych prostych działania, para sił, składanie i równowaga par sił. Twierdzenie o parach sił. Środkowy układ sił, redukcja i równowaga. Wielobok sił. Twierdzenie o trzech siłach. Analityczne przedstawienie siły. Płaski dowolny układ sił. Redukcja i równowaga. Przypadki redukcji. Przeguby w układach prętowych. Redukcja wewnętrzna w układach prętowych. Kratownice płaskie. Wyznaczanie sił w prętach kratownicy. Przestrzenny dowolny układ sił. Redukcja i równowaga. Oś centralna. Skrętnik. Przestrzenny układ sił równoległych. Środek sił równoległych. Środek ciężkości wybranych brył. Zjawisko tarcia. Tarcie statyczne. Tarcie kinetyczne. Równowaga układów sił z uwzględnieniem siły tarcia. Tarcie cięgien. Tarcie w łożyskach. Wybrane problemy tarcia w zastosowaniach inżynierskich. Klin. Przekładnia cierna. Przekładnia pasowa. Hamulce.

Ćwiczenia audytoryjne:

Na zajęciach rozwiązywane są zadania zgodnie z programem studiów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstepnych ani dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Osiński: Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1995.
2. Z. Engel, J. Giergiel: Mechanika cz. I-III, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.