Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geometria wykreślna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-109-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
mgr inż. architekt Dietrich Jerzy (dietrich@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych. BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna główne metody odwzorowania przestrzeni E3 na płaszczyźnie (rzut środkowy, aksonometria, rzuty prostokątne: rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany). BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować rysunki architektoniczno-budowlane metodą tradycyjną z uwzględnieniem zarysu elementu głównego, opisów oraz wymiarowania. BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Umie zastosować metody rzutowania w praktyce inżynierskiej. BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BG1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna główne metody odwzorowania przestrzeni E3 na płaszczyźnie (rzut środkowy, aksonometria, rzuty prostokątne: rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany). + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować rysunki architektoniczno-budowlane metodą tradycyjną z uwzględnieniem zarysu elementu głównego, opisów oraz wymiarowania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zastosować metody rzutowania w praktyce inżynierskiej. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Aksjomatyka, twierdzenia stereometrii, główne metody odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie (rzut środkowy, rzut aksonometryczny, rzuty Monge’a, rzut cechowany).
Rzutowanie aksonometryczne.
Zasada rzutowania. Układ odniesienia i własności rzutu aksonometrycznego. Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich.
Rzuty Monge’a
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni. Incydencja, wzajemne położenia prostych i płaszczyzn (równoległość, elementy wspólne, prostopadłość). Rzutnia boczna. Zastosowania w graficznym zapisie obiektów technicznych. Metoda transformacji. Zagadnienia miarowe. Wielościany, bryły i powierzchnie, metody konstrukcji w aspekcie praktycznych zastosowań przy projektowaniu obiektów budowlanych. Geometryczne zasady kształtowania przestrzennej formy przykryć dachowych – projektowanie dachów wielopołaciowych.
Rzut cechowany .
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. Kłady. Wybrane zagadnienia dotyczące powierzchni topograficznej. Punkty i linie charakterystyczne w terenie. Działania na powierzchni topograficznej. Zastosowania do robót ziemnych (projektowanie dróg, boisk, przekroje profile itp.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona prac projektowych, domowych oraz kolokwiów zaliczających.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Giesecke F,E. i inni, Engineering Graphics
2 T. Rachwał, Geometria Wykreślna, t.I i II.
3 E. F. Otto „Geometria wykreslna”
4 Lewandowski Z., Geometria wykreślna
5 Waligórski „ Zasady i zastosowania rzutu cechowanego”
6 Grochowski Bogusław „Geometria wykreślna z perspektywa stosowaną”.
7 Dobrzański „Rysunek techniczny maszynowy” Wyd. Nauk. Tech. 2006
8 Otto F., Otto E., Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
9 Rachwał T., Dwuraźna S., Ćwiczenia z geometrii wukreślnej ( t. I i t. II )
10 S. Przewłocki: Geometria wykreślna w budownictwie, Wyd. Arkady, Warszawa 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak