Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-201-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stopa Maria (stopamar@wms.mat.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu stosowania całki oznaczone w geometrii i fizyce. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zkaresu geometrii analitycznej w przestrzeni trójwymiarowej. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie rozwiązywać układy równań liniowych. BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie obliczać wartości własne i wektory własne macierzy. BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych. BG1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma podstawy do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych. BG1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu stosowania całki oznaczone w geometrii i fizyce. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zkaresu geometrii analitycznej w przestrzeni trójwymiarowej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozwiązywać układy równań liniowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać wartości własne i wektory własne macierzy. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma podstawy do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Całka oznaczona Riemanna , zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej.Całki niewłaściwe.Szeregi liczbowe, szeregi potęgowe.Liczby zespolone. Macierze , wyznaczniki , układy równań liniowych. Wartości własne i
wektory własne macierzy , diagonalizacja . Geometria analityczna w przestrzeni trójwymiarowej , proste , płaszczyzny.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 64 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=[0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)]+[0,7(ocena z egzaminu)]

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002.
2. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. IA i IB, PWN, Warszawa 2001.
3. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983.
4. J. Klukowski, I Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT, Warszawa 1999.
5. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wyd. G i S, Wrocław 2002.
6. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2, Oficyna Wyd. G i S, Wrocław 2000.
7. R.Leitner,Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz.I i II , WNT, Warszawa 1966.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak