Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-202-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kreft Andrzej (Andrzej.Kreft@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kreft Andrzej (Andrzej.Kreft@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Ciechanowski Marek (marekc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw je opisujacych w zakresie fizyki klasycznej BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat wzajemnych powiązań pomiędzy fizyką i techniką BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać podstawowe pomiary fizyczne oraz wykorzystać poznane prawa fizyki w technice i życiu codziennym BG1A_U13, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu fizyki BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw je opisujacych w zakresie fizyki klasycznej + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat wzajemnych powiązań pomiędzy fizyką i techniką + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać podstawowe pomiary fizyczne oraz wykorzystać poznane prawa fizyki w technice i życiu codziennym + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu fizyki + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Głównym celem wykładów jest jakościowe przedstawienie istoty zjawisk fizycznych, metod ich badania i przykładów wykorzystania. Bardzo ważną rolę w wykładach spełniają pokazy. Ze względu na bardzo mały wymiar czasu
opisy ilościowe zjawisk są ograniczone do absolutnego minimum.
1. Elektrostatyka: elektryzowanie ciał, ładunek elektryczny, prawo Coulomba, wielkości charakteryzujące pole elektryczne i związki miedzy nimi, prawo Gaussa dla pola elektrycznego, pojemność elektryczna, elektryczny moment dipolowy i jego zachowanie w polu elektrycznym, dielektryki, polaryzacja dielektryków.
2. Prąd elektryczny: Natężenie i gęstość prądu, opór elektryczny, zależność oporu od temperatury różnych materiałów, przewodnictwo w cieczach i gazach, nadprzewodnictwo, praca i moc prądu.
3. Pole magnetyczne: siły działające na ładunki w polu magnetycznym – siła Lorentza, wektor indukcji magnetycznej, siły elektrodynamiczne – silnik elektryczny, efekt Halla, cyklotron, spektrometr masowy, prawo Gaussa dla pola magnetycznego magnetyczny moment dipolowy i jego zachowanie w polu magnetycznym, manetyczne własności materii.
4. Pole magnetyczne przewodników z prądem, prawo Ampera, oddziaływanie równoległych przewodników z prądem. prawo Biota-Savarta, elektromagnesy i ich zastosowania.
5. Indukcja elektromagnetyczna – równanie Faradaya, prądnica, transformator, prady wirowe, samoindukcja-indukcyjność obwody prądu zmiennego.
6. Magnetyczne własności materii.
7. Fale elektromagnetyczne: równania Maxwella, natura fizyczna fal elektromagnetycznych, przegląd zakresów fal elektromagnetycznych, elementy optyki geometrycznej, światłowody i ich zastosowania, falowa natura światła – dyfrakcja, interferencja i polaryzacja, spektrometry optyczne – widma promieniowania różnych źródeł światła.
8. Początki fizyki kwantowej: promieniowanie ciała doskonale czarnego, zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Studenci wykonują w zespołach dwuosobowych 5 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu mechaniki, elektromagnetyzmu i optyki wg instrukcji podanych w zalecanych poniżej skryptach. Na pierwszych zajęciach studenci są zaznajamiani z rergulaminem pracowni i wymogami dotyczącymi opracowania wyników pomiarów. Przed każdym ćwiczeniem jest sprawdzian z przygotowania teoretycznego. Po wykonaniu ćwiczenia studenci są zobowiązani do oddania sprawozdania. Wyboru ćwiczeń dokonują na początku semestru prowadzący zajęcia w porozumieniu z wykładowcą z uwzględnieniem aktualnego obciążenia pracowni.Pożądane jest, aby ćwiczenia były wybierane spośród poniższego zestawu:
1. Wahadło fizyczne.
2. Moduł Younga.
3. Współczynnik lepkości.
4. Prędkość dźwięku w powietrzu.
5. Mostek Wheatstona.
6. Kondensatory
7. Elektroliza.
8. Termometr oporowy i termopara
9. Halotron
10. Indukcyjność wzajemna
11. Współczynnik załamania światła.
12. Spektrometr optyczny

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK)jest średnią ważoną ocen z zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych (L) i wykładu (W): OK = 0,7 x L + 0,3 x W
Oceny cząstkowe są ustalane zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw analizy matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki, Tom 3-4, PWN, Warszawa 2005.
2. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka 2, PWN, Warszawa 1994.
3. P.G Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2000.
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki.
5. A. Zięba (redaktor): Pracownia fizyczna Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.
Część I. Skrypt Uczelniany AGH Nr 1642.
6. A. Zięba (redaktor): Pracownia fizyczna Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.
Część II. Skrypt Uczelniany AGH Nr 1571.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Student może wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim otrzymaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego potwierdzonej wpisem do protokołu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich przypisanych studentowi ćwiczeń.
Warunki zaliczenia pojedynczego ćwiczenia są następujące:
uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego,
poprawne wykonanie pomiarów,
przedstawienie akceptowalnego sprawozdania z opracowaniem wyników.

Ze względu na to, że nie ma egzaminu z tego przedmiotu, wymagana jest obecność na wykładach. Warunkiem zaliczenia wykładów jest ponadto uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego sprawdzianu przeprowadzanego na ostatnich zajęciach. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego sprawdzianu.