Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-205-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie ekonomii, na temat ogólnych zasad ekonomii, BG1A_W21, BG1A_W20 Kolokwium
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu mikro i marko ekonomii BG1A_W21, BG1A_W20 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę jak wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwego określenia zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi dany rynek BG1A_W21, BG1A_W20 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii BG1A_W21, BG1A_W20 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie ekonomii, na temat ogólnych zasad ekonomii, + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu mikro i marko ekonomii + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę jak wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwego określenia zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi dany rynek + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawy ekonomii

1. Zagadnienia podstawowe z ekonomii
2. Podstawy mikroekonomii, cenowa elastyczność popytu
3. Determinanty popytu i podaży
4. Teoria produkcji
5. Koszty przedsiębiorstwa, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej
6. Ekonomiczna teoria regulacji
7. Podstawy makroekonomii
8. Polityka fiskalna państwa
9. Regulacja państwa
10. Cykle koniunkturalne, makroekonomia gospodarki zamkniętej a gospodarki otwartej
11. Ekonomia międzynarodowa i międzynarodowy system finansowy
12. Związek aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z testu sprawdzającego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia”, PWE 2003
P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2”, PWN 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak