Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rysunek techniczny i grafika komputerowa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-207-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
dr inż. Kryzia Katarzyna (kryzia@agh.edu.pl)
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
mgr inż. Adamczyk Justyna (jadamcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady tworzenia rysunków technicznych i architektoniczno-budowlanych BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować rysunki architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne metodą tradycyjną i z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) BG1A_W02, BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi odczytywać informacje zawarte w archiwalnych rysunkach architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych wykonanych metodą tradycyjną i z użyciem CAD BG1A_W02, BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K002 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy szczególnie z zakresu wspomagania komputerowego CAD BG1A_K01, BG1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady tworzenia rysunków technicznych i architektoniczno-budowlanych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować rysunki architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne metodą tradycyjną i z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odczytywać informacje zawarte w archiwalnych rysunkach architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych wykonanych metodą tradycyjną i z użyciem CAD + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy szczególnie z zakresu wspomagania komputerowego CAD + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Informacje podstawowe o rysunku technicznym
 2. Elementy geometrii wykreślnej w rysunku technicznym
 3. Rysunek techniczny budowlany
 4. Zastosowanie zasad rysunku technicznego w projektowaniu dokumentacji technicznej

Ćwiczenia laboratoryjne:

Rysunek techniczny z zastosowaniem programów komputerowych. Zajęcia w pracowni komputerowej – AutoCad.

Ćwiczenia projektowe:

 1. Pismo techniczne
 2. Odwzorowanie w rzutach prostokątnych bryły przedstawionej w rzucie aksonometrycznym.
 3. Rzutowanie aksonometryczne
 4. Rysowanie wybranego fragmentu budowli w przekroju.
 5. Wymiarowanie rzutu budynku.
 6. Model metalowy – rysowanie, wymiarowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
 2. Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęc projektowych i laboratoryjnych.

-
Warunki uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych ustalają prowadzący na pierwszych zajęciach.
-
Warunki uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych ustalają prowadzący na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Bieniasz, B. Januszewski, M. Piekarski: Rysunek techniczny w budownictwie. Politechnika Rzeszowska 2008.
 2. E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: Rysunek techniczny budowlany. Arkady 2008.
 3. J. Mazur, A. Tofiluk: Rysunek budowlany. WSiP 2008.
 4. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwo WNT 2009.
 5. A. Pikoń: AutoCAD 2010. Pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion 2010.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak