Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-209-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa BG1A_W09 Egzamin
M_W002 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki BG1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej BG1A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane BG1A_U02 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych BG1A_U14 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych BG1A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna klasyfikację i zasady kształtowania ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna technologie i systemy wznoszenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy budowlane - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Układy konstrukcyjne budynków, ich klasyfikacja oraz zasady kształtowania.
2. Ustrój nośny budowli – warunki bezpieczeństwa konstrukcji: wytrzymałości, stateczności i sztywności. Dopuszczalne przemieszczenia i odkształcenia konstrukcji oraz jej elementów.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
4. Budynki ze ścianami nośnymi – murowanymi, monolitycznymi i z elementów prefabrykowanych. Wybrane systemy konstrukcyjno-technologiczne.
5. Budynki o konstrukcji szkieletowej – ramowe i wspomagane skratowaniami (żelbetowe, stalowe i drewniane).
6. Systemy wznoszenia budynków wysokich (trzonowe, powłokowe, megastruktury i megakolumny).
7. Budynki typu halowego i pawilonowego. Przekrycia o znacznych rozpiętościach. Ustroje płaskie (belkowo-słupowe, ramowe, łukowe, wspornikowe), dźwigary powierzchniowe, struktury prętowe, ustroje cięgnowe i pneumatyczne.

Ćwiczenia projektowe:

1. Normy budowlane dotyczące obciążeń. Obciążenia stałe, zmienne (technologiczne i środowiskowe) oraz wyjątkowe.
2. Przykłady zestawiania obciążeń – ćwiczenia praktyczne.
3. Normy dotyczące zasad wykonywania, opisywania i wymiarowania rysunków budowlanych oraz stosowanych oznaczeń graficznych.
4. Ćwiczenia rysunkowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ćwiczenia projektowe dotyczące zestawiania obciążeń i rysunku budowlanego. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Informacje z zakresu materiałoznawstwa, fizyki budowli oraz mechaniki budowli

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
2. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L..: Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2010.
3. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
4. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
5. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
6. Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1, Politechnika Krakowska,
Kraków, 2000.
7. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-jektu budowlanego.
11. Normy budowlane

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
2. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2006.
3. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
4. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
5. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
6. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
7. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
8. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
9. Czasopisma budowlane

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak