Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia architektury i urbanistyki (przedmiot humanistyczny)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-304-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Klasyfikuje style w architekturze wraz z konekstem historycznym i społecznym. BG1A_W21 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego BG1A_W21 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych BG1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym BG1A_U24 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. BG1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną BG1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Klasyfikuje style w architekturze wraz z konekstem historycznym i społecznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. + - - - - - - - - - -
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie architektury. Jaka jest różnica pomiędzy architekturą i budownictwem. Zagadnienie stylu w architekturze. Pojęcie wielkości i skali. Proporcje w architekturze. Przestrzeń, kompozycja, materiał i ich znaczenie w architekturze i budownictwie. Egipt, Mezopotamia. Pojęcie kanonu w architekturze i sztuce. Kompozycja budowli sakralnych. Architektura mieszkaniowa – dom egipski. Pojęcie stylu w architekturze. Style greckie w architekturze. Kompozycja i struktura konstrukcyjna w architekturze starożytnej Grecji. Zagadnienia kształtowania przestrzeni miast w architekturze starożytnej Grecji. Starożytny Rzym – tradycja etruska. Architektura użyteczności publicznej – teatr rzymski, bazylika, termy. Kształtowanie przestrzeni miejskiej w starożytnym Rzymie. Architektura okresu przejściowego. Styl romański w budownictwie. Protogotyk – architektura cysterska. Styl gotycki w architekturze. Katedra gotycka jako przykład doskonałego systemu konstrukcyjnego. Urbanistyka miast średniowiecznych. Renesans – architektura humanizmu. Geometria i urbanistyka miast renesansowych. Matematyczne kształtowanie kompozycji architektonicznej. Barok – architektura doby kontrreformacji. Analiza strukturalna architektury barokowej. Kompozycja placu i miasta. Klasycyzm – powrót do formy i detalu architektury antycznej. Wiek XIX i XX kształtowanie się koncepcji współczesnej architektury. Secesja, modernizm, funkcjonalizm, konstruktywizm – analiza programów ideowych i ich wpływ na współczesną architekturę i budownictwo. Wielcy twórcy architektury XX wieku. Le Corbusier, Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright. Awangardowa architektura polska 1918-1939. Wkład architektury i budownictwa przemysłowego w rozwój architektury współczesnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pisemny test z historii architektury i urbanistyki.Ocena pozytywna min. 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Charytonow, Zarys historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1963.
2. M. Buchner, Zarys projektowania i historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
3. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak