Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-306-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna elementy budynków oraz ich rozwiązania konstrukcyjne i technologiczno-materiałowe, stosowane w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. BG1A_W13, BG1A_W08, BG1A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna warunki oceny bezpieczeństwa poszczególnych elementów budynków, a także warunki użytkowalności, energooszczędności i trwałości BG1A_W13, BG1A_W08, BG1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zestawić oraz analizować możliwe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów budynków z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa użytkowalności, energooszczędności i trwałości BG1A_U01, BG1A_U08 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dobrać i zastosować w projekcie nowoczesne rozwiązania elementów budynku mieszkalnego, optymalne z uwagi na warunki techniczne BG1A_U09, BG1A_U08, BG1A_U07 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną jednorodzinnego budynku mieszkalnego BG1A_U14 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole projektowym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej budynków BG1A_K06 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie BG1A_K07, BG1A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna elementy budynków oraz ich rozwiązania konstrukcyjne i technologiczno-materiałowe, stosowane w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna warunki oceny bezpieczeństwa poszczególnych elementów budynków, a także warunki użytkowalności, energooszczędności i trwałości + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zestawić oraz analizować możliwe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów budynków z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa użytkowalności, energooszczędności i trwałości + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać i zastosować w projekcie nowoczesne rozwiązania elementów budynku mieszkalnego, optymalne z uwagi na warunki techniczne - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną jednorodzinnego budynku mieszkalnego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole projektowym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej budynków - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Elementy oceny energetycznej budynków. Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych.

2. Fundamenty bezpośrednie (ławy i stopy fundamentowe, fundamenty belkowe, ruszty, płyty i skrzynie fundamentowe) oraz pośrednie (pale i studnie fundamentowe). Izolacje wodochronne fundamentów i podziemi budynków.

3. Ściany murowane wewnętrzne nośne i działowe oraz zewnętrzne – jednomateriałowe, warstwowe i szczelinowe. Elementy ścian murowanych, filary i słupy, przewody kominowe (tradycyjne i systemowe). Ściany drewniane wieńcowe i szkieletowe.

4. Schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, drewniane i stalowe.

5. Stropy drewniane, na belkach stalowych, żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, gęstożebrowe oraz zespolone.

6. Stropodachy pełne i wentylowane, płaskie i strome. Balkony, tarasy i ogrody na dachach.

7. Dachy o konstrukcji drewnianej (więźby dachowe), stalowej i żelbetowej. Rozwiązania pokrycia dachowego i odwodnienia połaci.

8. Stolarka i ślusarka budowlana.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Analiza współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych elementów budynków. Zestawienie i dyskusja nad warunkami technicznymi projektowania poszczególnych elementów.

2. Wykonanie uproszczonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
– rysunków ogólnych (rzuty, przekroje pionowe, elewacje),
– rysunków szczegółowych,
– schematów montażowych konstrukcji,
– opisu technicznego,
– zestawień elementów i materiałów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Wykonanie projektu 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin z wykładów. Projekt techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Informacje z zakresu materiałoznawstwa, fizyki budowli oraz mechaniki budowli

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
2. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L..: Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2010.
3. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
4. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
5. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
6. Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1, Politechnika Krakowska,
Kraków, 2000.
7. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-jektu budowlanego.
11. Normy budowlane

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
2. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2006.
3. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
4. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
5. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
6. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
7. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
8. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
9. Czasopisma budowlane

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak