Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka budowli
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-308-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie zasad kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków; zapoznanie się z zagadnieniami podstawowych zjawisk związanych z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych; rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z ochroną cieplną budynków; dokonywanie oceny bilansu energetycznego budynków.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zjawiska związane z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych BG1A_W09, BG1A_W13, BG1A_W12, BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków BG1A_W13, BG1A_W14, BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków BG1A_U13, BG1A_U08, BG1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków BG1A_U13, BG1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zjawiska związane z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady stanowią przegląd podstawowych zagadnień współczesnej fizyki budowli w zakresie niezbędnym do projektowania architektonicznego. Ćwiczenia audytoryjne uzupełniają treść wykładów i polegają na rozwiązywaniu praktycznych problemów ochrony cieplnej budynków i kształtowania mikroklimatu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Wprowadzenie do zagadnień racjonalnego projektowania budynków spełniających współczesne wymagania dotyczące ochrony cieplnej oraz właściwego mikroklimatu pomieszczeń.

Ćwiczenia audytoryjne:

Wykonanie obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych,zapotrzebowania na ciepło, rozwiązywanie praktycznych problemów ochrony cieplnej budynków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywne oceny z ćwiczeń projektowych i obliczeniowych obejmujących materiał wykładów i ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotów: 1. Elementy matematyki i geometrii 2. Budownictwo ogólne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne t. 2: Fizyka budowli. Arkady, Warszawa 2005 2. Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005, 2009 3. Laskowski L.: Leksykon podstaw budownictwa niskoenergochłonnego. POLCEN, Warszawa 2009 4. Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka budowli. Arkady, Warszawa 1979 5. Grandjean E.: Ergonomia mieszkania. Arkady, Warszawa 1971 6. Andjulovici A., Georgescu S.: Komfort cieplny w budynkach. Arkady, Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1.Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.