Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydraulika i hydrologia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-309-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie zjawisko cyklu hydrologicznego. Potrafi wpisać elementy bilansu wodnego w zlewnię. BG1A_W08, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki wód podziemnych. Potrafi scharakteryzować i oszacować przepływ wód podziemnych w warunkach naturalnych i zakłóconych działaniami człowieka, a także dopływy do wybranych układów drenażowych. BG1A_W25, BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_U22, BG1A_W17, BG1A_U28, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna podstawy hydrostatyki i hydrodynamiki. BG1A_W25, BG1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Zna podstawy teoretyczne obliczeń prędkości i natężenia przepływu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych. BG1A_W06, BG1A_W01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować i wyznaczyć składowe bilansu wodnego. Potrafi zinterpretować i wyznaczyć podstawowe parametry opisujące parowanie, opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy i podziemny. BG1A_U28 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować podstawowe pomiary hydrometryczne. BG1A_U28 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację sieci wodociągowej. Zna zasady określania charakterystyki strat ciśnienia w instalacji oraz wyznaczania charakterystyk agregatu pompowego. BG1A_K07, BG1A_U05, BG1A_U06, BG1A_K06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U004 Potrafi wykonać i zinterpretować wyniki podstawowego próbnego pompowania. BG1A_W22, BG1A_W17, BG1A_U28 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium. Potrafi w sposób bezpieczny wykonać pomiary na instalacji wodociągowej. BG1A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie. BG1A_K06, BG1A_K05 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie zjawisko cyklu hydrologicznego. Potrafi wpisać elementy bilansu wodnego w zlewnię. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki wód podziemnych. Potrafi scharakteryzować i oszacować przepływ wód podziemnych w warunkach naturalnych i zakłóconych działaniami człowieka, a także dopływy do wybranych układów drenażowych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy hydrostatyki i hydrodynamiki. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy teoretyczne obliczeń prędkości i natężenia przepływu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować i wyznaczyć składowe bilansu wodnego. Potrafi zinterpretować i wyznaczyć podstawowe parametry opisujące parowanie, opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy i podziemny. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować podstawowe pomiary hydrometryczne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić inwentaryzację sieci wodociągowej. Zna zasady określania charakterystyki strat ciśnienia w instalacji oraz wyznaczania charakterystyk agregatu pompowego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać i zinterpretować wyniki podstawowego próbnego pompowania. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium. Potrafi w sposób bezpieczny wykonać pomiary na instalacji wodociągowej. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Hydrosfera. Obieg wody w przyrodzie. Równanie bilansowe Penck’a. Zlewnia jako jednostka bilansowa. Parametry fizycznogeograficzne zlewni. Charakterystyka składowych bilansu wodnego (4). Odpływ powierzchniowy i podziemny. Obserwacje stanów wody. Natężenie przepływów. Przepływy charakterystyczne. Infiltracja. Zasoby wód (3). Ruch wód podziemnych w środowisku gruntowym. Filtracja i fluacja (2). Urządzenia i metody drenażu wód podziemnych. Studnie i rowy odwadniające (melioracyjne) (3). Spiętrzanie wód powierzchniowych i podziemnych. Budowle hydrotechniczne – tamy i jazy wodne (3). Właściwości fizyczne cieczy, stosowane jednostki miar (2). Wykorzystanie podstaw hydrostatyki do wyznaczania parcia cieczy na poziomie dno, płaszczyznę pionową i pochyłą. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie zakrzywione (2). Elementy hydrodynamiki. Charakterystyka strumieni wodnych. Rodzaje ruchów cieczy. Prawo zachowania masy – równanie ciągłości strugi. Prawo zachowania energii – równanie Bernoulliego – interpretacja graficzna (4). Ruch cieczy w korytach otwartych. Spadek hydrauliczny. Określanie średniej prędkości i natężenia przepływu. Hydrauliczne obliczanie rowów i małych rzek. Wielkość i zasięg spiętrzeń. (4). Ruch cieczy pod ciśnieniem w przewodach zamkniętych. Hydrauliczne obliczenia przewodów ciśnieniowych. Urządzenia do pomiaru ciśnienia, strat ciśnienia i natężenia przepływu w przewodach zamkniętych (3).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Pomiary hydrometryczne w ciekach (3). Inwentaryzacja laboratoryjnej instalacji wodociągowej (2). Określanie charakterystyki strat w instalacji przesyłowej na podstawie wyników inwentaryzacji (2). Pomiary hydrauliczne na instalacji wodociągowej (2). Interpretacja przebiegu charakterystyki pomiarowej, obliczenia uzupełniające, określanie charakterystyki strat ciśnienia w instalacji (2). Test wielostopniowego próbnego pompowania studziennego (2). Określanie podstawowych charakterystyk agregatu pompowego (2).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Byczkowski A., 1999: Hydrologia, t. 1 – 2. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Gryboś R., 2002: Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów. PWN, Warszawa.
3. Jaworska B., Szuster A., Utrysko B., 1998 : Hydraulika i hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
4. Matlak M., Szuster A., 2002: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. PWN, Warszawa.
5. Mitosek M., 2001: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska. PWN, Warszawa.
6. Soczyńska U. (red.), 1997: Hydrologia dynamiczna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak