Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wychowanie fizyczne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-403-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu.
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie.
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play".
M_U003 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania.
M_U004 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play". - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania. - - - - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena – „zaliczono”, po wcześniejszym zaliczeniu trzech semestrów(60h)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak