Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika budowli
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-404-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia mechaniki budowli (podział konstrukcji inżynierskich, podpory konstrukcji budowlanych, rodzaje obciążeń). BG1A_W04, BG1A_W05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna typowe układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie. BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna metody mechaniki budowli pozwalające na wyznaczanie: linii wpływu wielkości statycznych, przemieszczeń liniowych i kątowych w układach prętowych oraz sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (metoda sił). BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować efektywny układ prętowy (ramowy, kratowy, ramowo-kratowy, etc.) na podstawie zadanych założeń projektowych. BG1A_U01, BG1A_U04, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wyznaczyć linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. BG1A_U01, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi wyznaczyć przemieszczenia liniowe i kątowe w układach prętowych. BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania większych problemów mechanicznych i projektowych. BG1A_K08, BG1A_K06, BG1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia mechaniki budowli (podział konstrukcji inżynierskich, podpory konstrukcji budowlanych, rodzaje obciążeń). + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typowe układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody mechaniki budowli pozwalające na wyznaczanie: linii wpływu wielkości statycznych, przemieszczeń liniowych i kątowych w układach prętowych oraz sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (metoda sił). + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować efektywny układ prętowy (ramowy, kratowy, ramowo-kratowy, etc.) na podstawie zadanych założeń projektowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć przemieszczenia liniowe i kątowe w układach prętowych. + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania większych problemów mechanicznych i projektowych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Omówienie podstawowych zagadnień mechaniki budowli i teoretyczne wyprowadzanie wszystkich wymaganych zależności wykorzystywanych na ćwiczeniach. Treść wykładu zawiera:
- podstawowe pojęcia służące do zrozumienia mechaniki budowli,
- podział układów na statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne oraz chwiejne,
- analiza geometrycznej niezmienności konstrukcji,
- rodzaje obciążeń konstrukcji,
- twierdzenia o wzajemności,
- wzór Maxwella-Mohra,
- całkowanie graficzne,
- metoda sił,
- uproszczenia stosowane w metodzie sił,
- twierdzenie redukcyjne,
- linie wpływu wielkości statycznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Praktyczne wykorzystanie wiedzy przekazanej na wykładzie, realizowane przez rozwiązywanie konkretnych problemów mechanicznych. Zakres modułu obejmuje zadania związane z:
- wyznaczaniem sił wewnętrznych od obciążeń statycznych w układach prętowych (belkowych, kratowych, ramowych, łukowych) statycznie wyznaczalnych,
- wyznaczaniem przemieszczeń od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych w układach belkowych, kratowych, ramowych i łukowych,
- wyznaczaniem sił wewnętrznych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych (belki, kratownice, ramy) z wykorzystaniem metody sił,
- wyznaczaniem przemieszczeń od obciążeń statycznych geometrycznych i termicznych w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych (belki, kratownice, ramy) z wykorzystaniem metody sił,
- sprawdzaniem rozwiązań przez równowagę całego układu, równowagę węzłów, równowagę dowolnie wyciętej części, przemieszczenie (translacyjne, rotacyjne) w podporze,
- wyznaczaniem linii wpływu wielkości statycznych w układach statycznie wyznaczalnych oraz określaniem wybranej wielkości statycznej na podstawie linii wpływu i położenia obciążenia ruchomego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń z możliwością podwyższenia jej przez wykładowcę za aktywność na wykładzie (maksymalnie o 1 ocenę).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student przed przystąpieniem do zajęć powien opanować moduły:
1. Wytrzymałość materiałów I i II
2. Mechanika teoretyczna I i II

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marian Paluch: Podstawy mechaniki budowli. AGH.
2. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 1. PWN.
3. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 2. PWN.
4. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 1. Wydawnictwo PK.
5. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 2. Wydawnictwo PK.
6. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 1. Układy statycznie wyznaczalne. PWN.
7. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 2. Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN.
8. Jerzy Bogusz: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
9. Jerzy Bogusz: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
  • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów w trakcie semestru.
  • W terminie podstawowym ocena z zaliczenia jest średnią pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów z uwzględnieniem ewentualnych ocen z odpowiedzi.
  • Termin poprawkowy polega na poprawie jednego niezaliczonego kolokwium, a ocena z zaliczenia obliczana jest tak jak w terminie podstawowym (z uwzględnieniem poprawionej oceny).
  • Niezaliczenie więcej niż jednego kolokwium w trakcie semestru skutkuje brakiem zaliczenia!
  • Pozytywną ocenę z zaliczenia można podwyższyć przez poprawę najsłabiej napisanego kolokwium w terminie poprawkowym.
  • Nadrabianie zaległości odbywa się w równoległej grupie ćwiczeniowej w miarę możliwości dydaktycznych za zgodą prowadzącego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w trybie indywidualnym.