Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statyka i dynamika konstrukcji budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-405-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Zna metody mechaniki budowli pozwalające na wyznaczanie: linii wpływu wielkości statycznych, przemieszczeń liniowych i kątowych w układach prętowych oraz sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (metoda sił). BG1A_W05, BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna podstawowe pojęcia mechaniki budowli (podział konstrukcji inżynierskich, podpory konstrukcji budowlanych, rodzaje obciążeń). BG1A_W05, BG1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna typowe układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie. BG1A_W05, BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi wyznaczyć linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. BG1A_U01, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi wyznaczyć przemieszczenia liniowe i kątowe w układach prętowych. BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi zaprojektować efektywny układ prętowy (ramowy, kratowy, ramowo-kratowy, etc.) na podstawie zadanych założeń projektowych. BG1A_U01, BG1A_U04, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi rozwiązywać złożone problemy mechaniki konstrukcji pracując w zespole. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K04, BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Zna metody mechaniki budowli pozwalające na wyznaczanie: linii wpływu wielkości statycznych, przemieszczeń liniowych i kątowych w układach prętowych oraz sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (metoda sił). + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia mechaniki budowli (podział konstrukcji inżynierskich, podpory konstrukcji budowlanych, rodzaje obciążeń). + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna typowe układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć przemieszczenia liniowe i kątowe w układach prętowych. + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować efektywny układ prętowy (ramowy, kratowy, ramowo-kratowy, etc.) na podstawie zadanych założeń projektowych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi rozwiązywać złożone problemy mechaniki konstrukcji pracując w zespole. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia służące do zrozumienia mechaniki budowli. Podział układów na statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne oraz chwiejne. Siły przekrojowe i ich wyznaczanie dla układów statycznie wyznaczalnych. Linie wpływu wielkości statycznych dla układów statycznie wyznaczalnych. Wyznaczanie przemieszczeń uogólnionych (liniowych i kątowych) dla układów liniowo sprężystych statycznie wyznaczalnych. Twierdzenia o wzajemności. Wzór Maxwella-Mohra. Metoda sił. Całkowanie graficzne metodą Wereszczagina. Równania kanonicze metody sił. Rozwiązywanie układów statycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. Uproszczenia stosowane w metodzie sił. Twierdzenie redukcyjne. Sprawdzenie poprawności wykonywanych obliczeń.

Ćwiczenia audytoryjne:

Uwalnianie więzów i obliczenia reakcji układów prętowych, belkowych i ramowych statycznie wyznaczalnych. Linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych. Obliczenia przemieszczeń z wykorzystaniem wzoru Maxwella-Mohra. Rozwiązywanie zadań metodą sił, układy statycznie niewyznaczalne. Linie wpływu układów statycznie niewyznaczalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń z możliwością podwyższenia jej przez wykładowcę za aktywność na wykładzie (maksymalnie o 1 ocenę).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aby przystąpić do modułu wymagane jest zaliczenie modułów wytrzymałość materiałów I i II oraz mechanika teoretyczna I i II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marian Paluch: Podstawy mechaniki budowli. AGH.
2. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 1. PWN.
3. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 2. PWN.
4. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 1. Wydawnictwo PK.
5. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 2. Wydawnictwo PK.
6. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 1. Układy statycznie wyznaczalne. PWN.
7. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 2. Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN.
8. Jerzy Bogusz: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
9. Jerzy Bogusz: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
  • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów w trakcie semestru.
  • W terminie podstawowym ocena z zaliczenia jest średnią pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów z uwzględnieniem ewentualnych ocen z odpowiedzi.
  • Termin poprawkowy polega na poprawie jednego niezaliczonego kolokwium, a ocena z zaliczenia obliczana jest tak jak w terminie podstawowym (z uwzględnieniem poprawionej oceny).
  • Niezaliczenie więcej niż jednego kolokwium w trakcie semestru skutkuje brakiem zaliczenia!
  • Pozytywną ocenę z zaliczenia można podwyższyć przez poprawę najsłabiej napisanego kolokwium w terminie poprawkowym.
  • Nadrabianie zaległości odbywa się w równoległej grupie ćwiczeniowej w miarę możliwości dydaktycznych za zgodą prowadzącego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w trybie indywidualnym.