Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika gruntów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-406-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Flisiak Jerzy (flisiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat charakterystyk geotechnicznych gruntu BG1A_W06, BG1A_W08, BG1A_W01, BG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętność identyfikowania podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli BG1A_U06, BG1A_U09, BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student nabywa umiejętność rozwiązywania prostych zadań inżynierskich; wyznaczania osiadania podłoża BG1A_U09, BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student nabywa umiejętność sprawdzania stateczności skarp BG1A_U09, BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat charakterystyk geotechnicznych gruntu + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętność identyfikowania podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli + + + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętność rozwiązywania prostych zadań inżynierskich; wyznaczania osiadania podłoża + + + - - - - - - - -
M_U003 Student nabywa umiejętność sprawdzania stateczności skarp + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Miejsce i zadania mechaniki w budownictwie. Podstawowe zjawiska fizyczne w gruncie, geneza gruntów. Trójfazowa budowa gruntu, rodzaje ziaren i cząstek w gruntach, charakterystyka minerałów ilastych. Woda w gruncie.Rodzaje wód występujących w gruncie, wody związane, wody wolne, wody kapilarne. Fizykochemiczne oddziaływanie cząstek gruntowych i wody. Osobliwości zachowania gruntów (tiksotropia, osiadanie zapadowe, upłynnianie gruntów). Skurczalność i ekspansywność gruntu. Fizyczne i mechaniczne własności gruntów naturalnych i antropogenicznych. Gęstość właściwa, objętościowa, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego. Porowatość i wskaźnik porowatości. Wilgotność i stopień zawilgocenia. Granice konsystencji gruntów spoistych. Stopień zagęszczenia i wskaźnik zagęszczenia. Uziarnienie i charakterystyki uziarnienia. Klasyfikacja gruntów. Analiza makroskopowa gruntów. Przepływ wody w gruncie, istota przepływu cieczy w gruncie, filtracja, prawo Darcy’ego, ograniczenia prawa Darcy’ego, podstawowe równanie przepływu w gruncie, siatka filtracyjna. Zjawiska związane z ruchem wody w gruncie. Ciśnienie spływowe, krytyczny spadek hydrauliczny. Naprężenie w gruncie. Naprężenia pierwotne w ośrodkach gruntowych, wypór wody w gruncie, ciśnienie wody w porach, naprężenie całkowite i efektywne. Prekonsolidacja gruntów. Naprężenia efektywne w gruntach nienasyconych. Naprężenie powstałe wskutek działania obciążeń zewnętrznych. Rozwiązanie Bousinesq’a i Flamanta, metoda punktów narożnych i środkowych, metoda Newmarka. Odkształcalność gruntu. Obliczanie osiadań podłoża gruntowego. Modele konstytutywne gruntów. Podstawy teorii konsolidacji: Jednoosiowa teoria konsolidacji. Trójosiowa teoria konsolidacji. Podstawy reologii gruntów. Podstawy teorii ośrodków ziarnistych. Podstawy teorii stanów granicznych. Wytrzymałość gruntu na ścinanie, hipotezy wytrzymałościowe gruntów oraz metody określania ich parametrów w naprężeniach całkowitych i efektywnych. Wytężenie gruntów. Polowe metody badania gruntów. Parcie gruntów na konstrukcje oporowe. Rodzaje sił parcia i metody ich wyznaczania. Nośność gruntu. Metody analizy stateczności skarp i zboczy. Metody wyznaczania kształtu profilu statecznego. Metody równowagi granicznej w analizie stateczności skarp i zboczy. Metody analizy stateczności zboczy skalnych. Metody numeryczne w analizie stateczności skarp. Charakterystyka procesów osuwiskowych. Metody przeciwdziałania procesom osuwiskowym.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozwiązywanie zadań dotyczących fizycznych własności gruntów, określania pierwotnego stanu naprężeń w gruntach, rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym, przepływu wody w gruntach, określania parametrów wytrzymałościowych gruntów, wyznaczania sił parcia na konstrukcje oporowe, analizy stateczności skarp i zboczy.

Ćwiczenia laboratoryjne:

W ramach ćwiczeń projektowych w laboratorium komputerowym studenci wykonują projekt masywnej ściany oporowej oraz projekt budowli ziemnej (nasypu lub wykopu komunikacyjnego lub ziemnej budowli hydrotechnicznej).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwała Rady Wydziału

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Wiłun: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987.
2. Z. Glazer , J. Malinowski: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. Wyd. PWN Warszawa 1991,
3. S. Pisarczyk: Gruntoznawstwo inżynierskie PWN 2001,
4. S.Pisarczyk, B. Rymsz: Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej 1993,
5. B. Grabowska-Olszewska: Geologia stosowana , właściwości gruntów nienasyconych 1998,
6. E. Myślińska: Laboratoryjne badania gruntów.
7. Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak