Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo komunikacyjne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-407-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu dróg szybkiego ruchu, z aktualnym stanem autostrad w Europie i programem budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student posiada podstawowe wiadomości o roli transportu kolejowego i sieci kolejowej w Polsce i zna elementy składowe drogi kolejowej oraz podstawowe informacje o transporcie tramwajowym i miejskimi kolejami szybkimi. BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W003 Student posiada podstawowe wiadomości związane z projektowaniem ulic wraz z infrastrukturą instalacji podziemnych pod ulicami. BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W004 Student zna ogólne warunki związane z utrzymaniem dróg oraz wynikające z porozumień międzynarodowych) i podstawowe zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi). BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości o drogach w Polsce wraz klasyfikacją dróg, parametrami i warunkami ruchu. BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy projektu drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznyc BG1A_U21, BG1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi wykonać analizę rozdziału mas ziemnych i zaprojektować zespoły maszyn do wykonania robót BG1A_U21, BG1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych na środowisko BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu dróg szybkiego ruchu, z aktualnym stanem autostrad w Europie i programem budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawowe wiadomości o roli transportu kolejowego i sieci kolejowej w Polsce i zna elementy składowe drogi kolejowej oraz podstawowe informacje o transporcie tramwajowym i miejskimi kolejami szybkimi. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada podstawowe wiadomości związane z projektowaniem ulic wraz z infrastrukturą instalacji podziemnych pod ulicami. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna ogólne warunki związane z utrzymaniem dróg oraz wynikające z porozumień międzynarodowych) i podstawowe zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi). + - - + - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości o drogach w Polsce wraz klasyfikacją dróg, parametrami i warunkami ruchu. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy projektu drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznyc + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać analizę rozdziału mas ziemnych i zaprojektować zespoły maszyn do wykonania robót + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych na środowisko + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie, rys historyczny, charakterystyka sieci drogowej w Polsce, klasyfikacja
  dróg. Charakterystyka i mechanika ruchu drogowego (podstawowe parametry ruchu,
  ocena przepustowości i warunków ruchu).

 2. Ogólne warunki projektowania dróg (warunki ruchowe, ekonomiczne, środowiskowe
  związane z utrzymaniem drogi oraz wynikające z porozumień międzynarodowych).
  Zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje
  poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi).
  Skrzyżowania (klasyfikacja, organizacja ruchu na skrzyżowaniach).

 3. Drogi szybkiego ruchu – autostrady i drogi ekspresowe (charakterystyka techniczna,
  aktualny stan autostrad w Europie, program budowy sieci dróg szybkiego ruchu w
  Polsce, sposób finansowania budowy autostrad). Bezkolizyjne węzły dróg szybkiego
  ruchu (typy i elementy składowe węzłów).

 4. Ulice – klasyfikacja ulic, zasady projektowania ulic, powiązanie ulic z siecią dróg,
  instalacje podziemne pod ulicami. Problemy ochrony środowiska oraz prawne aspekty
  budowy i eksploatacji dróg.

 5. Właściwości i rola transportu kolejowego, charakterystyka sieci kolejowej w Polsce,
  klasyfikacja kolei. Elementy składowe drogi kolejowej, nawierzchnia toru i podtorze.
  Tramwaje i miejskie koleje szybkie.

Ćwiczenia projektowe:

Projekt odcinka drogi kołowej klasy IV lub V (opis techniczny, plan sytuacyjny, skala 1 : 1000, profil podłużny, skala 1 : 100/1000, typowe przekroje poprzeczne, skala 1 : 50, przekroje poprzeczne w punktach charakterystycznych, skala 1 : 100, bilans robót ziemnych).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładu 60% oceny końcowej
Ocena z projektu 40% oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność interpretacji map terenu, znajomość problematyki robót ziemnych, umiejętność
wykorzystania praw fizyki w zastosowaniu do ruchu pojazdów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bogdaniuk B., Massel A.: Podstawy transportu kolejowego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
2.Datka St., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1999.
3.Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego, WKiŁ Sp. zo.o., Warszawa 2011.
4.Dziennik Ustaw nr 43 z 2 marca 1999r, poz. 430, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
5.Młodożeniec W. S.: Budowa dróg, Podstawy projektowania, Bel Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011.
6.Krystek R. i inni: Węzły drogowe i autostradowe. Warszawa, WKŁ 1998.
7.Sieniawska-Kuras A.: Budownictwo drogowe w zarysie, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2010.
8.Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania, WKŁ Sp. z o.o., Warszawa 2009.
9.Stypułkowski B.: Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, WKŁ, Warszawa, 2000.
10.Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Polski Cement, Kraków, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie
w terminie, wszystkich przewidzianych w programie przedmiotu, zadań.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student
zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub uzupełnić wiedzę
podczas godzin konsultacji.