Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny budowlane i górnicze
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-411-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym BG1A_W18, BG1A_W25 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym BG1A_W18, BG1A_W25 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umiejętność doboru maszyn budowlanych i górniczych w zależności od miejsca ich zastosowania oraz procesów w których biorą udział BG1A_U17, BG1A_U23 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zidentyfikować i opisać maszyny i urządzenia wykorzystywane w budownictwie specjalnym i górnictwie BG1A_U17, BG1A_U23 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami budowlanymi i górniczymi BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K02, BG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy z zakresu mechanizacji prac związanych z budownictwem specjalnym oraz górnictwem BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K02, BG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność doboru maszyn budowlanych i górniczych w zależności od miejsca ich zastosowania oraz procesów w których biorą udział - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować i opisać maszyny i urządzenia wykorzystywane w budownictwie specjalnym i górnictwie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami budowlanymi i górniczymi + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy z zakresu mechanizacji prac związanych z budownictwem specjalnym oraz górnictwem + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Maszyny budowlane i górnicze

Na kolejnych wykładach zapoznanie studentów z maszynami budowlanymi i górniczymi wykorzystywanymi w procesach budowy obiektów naziemnych i podziemnych, a w szczególności wiertarek, wozów wiertniczych i kotwiących, ładowarek górniczych, kombajnów chodnikowych, koparek jedno i wielonaczyniowych, maszyn do zageszczania i stabilizacji gruntów.

Ćwiczenia laboratoryjne:
badania empiryczne wybranych procesów i maszyn górniczych i budowlanych

Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły kilkuosobowe prowadzą eksperymenty z wiertarkami, ładowarkami, kombajnami badając dany proces lub wyznaczając parametry maszyn. Na podstawie analizy wyników formułują wnioski. Udział w zajęciach terenowych. Opracowanie prezentacji z budowy i technologii pracy wybranych maszyn górniczych lub budowlanych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w zajęciach terenowych 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,6) oraz prezentacji (waga 0.4). Brana jest pod uwagę obecność i aktywność na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych. Przygotowanie i prezentacja zadanego rpojektu dotyczącego wybranych maszyn budowlanych lub górniczych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przedstawiciel studentów otrzymuje na pierwszym wykładzie spis zalecanej literatury

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w harmonogramie przedmiotu i prezentacji wybranego projektu. Zaliczenie poprzednich zajęć laboratoryjnych będzie na podstawie 10 minutowej kartkówki przeprowadzonej na następnych zajęciach. Studenci otrzymają zestaw 20 tematów prezentacji , z których 3-5 osobowe zespoły wybieraja jeden na zaliczenie. Można zaliczyć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych poprzez odrobienie jej z inna grupą względnie poprzez opracowanie przerabianego tematu i zaliczenie go na konsultacjach u prowadzącego. Obecność i aktywność na wszystkich wykładach i zajęciach laboratoryjnych będzie może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5 punktu.