Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-502-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej (mamaz@agh.edu.pl)
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
dr inż. Szymańska-Czaja Maria (mczaja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. BG1A_U16, BG1A_K05, BG1A_U24, BG1A_W21, BG1A_U25, BG1A_K03, BG1A_W17 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska BG1A_U16, BG1A_U24, BG1A_W17 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska BG1A_K08, BG1A_K07, BG1A_W21, BG1A_U25, BG1A_W17 Kolokwium
M_U002 Potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb; odpadów, natężenie dźwięku w terenie BG1A_K08, BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_U24 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań. BG1A_K08, BG1A_K07, BG1A_U24 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko BG1A_U16, BG1A_K05, BG1A_U24, BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_W17 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb; odpadów, natężenie dźwięku w terenie - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Historia ochrony środowiska. Podstawowe pojęcia. Elementy środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Ochrona środowiska przyrodniczego. Ochrona atmosfery (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony i zapobiegania). Ochrona gleb (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony). Środowisko wodne, woda w życiu człowieka, zanieczyszczenia wód (źródła, metody zapobiegania i oczyszczania). Hałas, wibracje, promieniowanie w środowisku. Litosfera – środowisko geologiczne. Surowce nieodnawialne, racjonalna gospodarka surowcami. Wpływ działalności człowieka na środowisko geologiczne. Krajobraz, ekosystem, biocenoza, różnorodność gatunkowa. Rola inżynierii środowiska w ochronie środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczenie wybranych wskaźników zanieczyszczeń wód i ścieków. Badanie wybranych zanieczyszczeń gleb. Pomiary hałasu w aglomeracji miejskiej. Oznaczenie wskaźników ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (średnia arytmetyczna).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, 1996.
2.Dobrzański G. i inni: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
3.Lipińska E.: Podstawy ochrony środowiska – od atmosfery do górotworu. Wyd. PWSZ-Krosno, 2004.
4.Paczulski R.: Ochrona środowiska, zarys wykładu. Of.Wyd.Branta, Bydgoszcz 2008.
5. Laboratorium z ochrony środowiska — Biedrawa A., Kępys W., Kowalska A., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska-Czaja M.; pod red. Sobczyk W.. Skrypty Uczelniane/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, SU 1715, Wydawnictwa AGH, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach (tematach).
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów.Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.