Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika budowli
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-504-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania amplitud sił bezwładności w układach obciążonych dynamicznie. BG1A_W07, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna założenia metody przemieszczeń w celu wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych geometrycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_W003 Zna algorytm wyznaczania częstotliwości i postaci drgań własnych płaskich układów prętowych. BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach geometrycznie niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U002 Potrafi uwzdlędniać w obliczeniach proste wpływy dynamiczne w konstrukcjach. BG1A_U04, BG1A_U10, BG1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi wyznaczyć częstoliwości i postecie drgań wsłasnych płaskich układów prętowych. BG1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi rozwiązywać większe problemy mechaniczne pracując w zespole. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania amplitud sił bezwładności w układach obciążonych dynamicznie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna założenia metody przemieszczeń w celu wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych geometrycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna algorytm wyznaczania częstotliwości i postaci drgań własnych płaskich układów prętowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach geometrycznie niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi uwzdlędniać w obliczeniach proste wpływy dynamiczne w konstrukcjach. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć częstoliwości i postecie drgań wsłasnych płaskich układów prętowych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi rozwiązywać większe problemy mechaniczne pracując w zespole. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Omówienie podstawowych zagadnień mechaniki budowli i teoretyczne wyprowadzanie wszystkich wymaganych zależności wykorzystywanych na ćwiczeniach. Treść wykładu zawiera:
- metoda przemieszczeń,
- plany przesuwów,
- podstawowe pojęcia dynamiki budowli (drgania własne, wymuszone, tłumione)
- schematy dynamiczne konstrukcji,
- wybrane zagadnienia stateczności konstrukcji,
- podstawy analizy wrażliwości konstrukcji,
- wprowadzenie do metody spektrum odpowiedzi.

Ćwiczenia audytoryjne:

Praktyczne wykorzystanie wiedzy przekazanej na wykładzie, realizowane przez rozwiązywanie konkretnych problemów mechanicznych. Zakres modułu obejmuje zadania związane z:
- wyznaczaniem sił wewnętrznych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych w układach statycznie niewyznaczalnych metodą przemieszczeń,
- wyznaczaniem częstości drgań własnych, widma drgań i sprawdzanie warunku ortogonalności w dyskretnych układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych,
- wyznaczaniem obwiedni sił wewnętrznych od obciążeń dynamicznych (sił harmonicznych),
- wyznaczaniem sił krytycznych w prętach metodą przemieszczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 139 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia oraz oceny z egzaminu o wagach odpowiednio 0.5 i 0.5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aby przystąpić do modułu wymagane jest zaliczenie modułu mechanika budowli I.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marian Paluch: Podstawy mechaniki budowli. AGH.
2. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 1. PWN.
3. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 2. PWN.
4. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 1. Wydawnictwo PK.
5. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 2. Wydawnictwo PK.
6. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 1. Układy statycznie wyznaczalne. PWN.
7. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 2. Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN.
8. Jerzy Bogusz: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
9. Jerzy Bogusz: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
10. Tadeusz Chmielewski, Zbigniew Zembaty: Podstawy dynamiki budowli. Arkady.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
  • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów w trakcie semestru.
  • W terminie podstawowym ocena z zaliczenia jest średnią pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów z uwzględnieniem ewentualnych ocen z odpowiedzi.
  • Termin poprawkowy polega na poprawie jednego niezaliczonego kolokwium, a ocena z zaliczenia obliczana jest tak jak w terminie podstawowym (z uwzględnieniem poprawionej oceny).
  • Niezaliczenie więcej niż jednego kolokwium w trakcie semestru skutkuje brakiem zaliczenia!
  • Pozytywną ocenę z zaliczenia można podwyższyć przez poprawę najsłabiej napisanego kolokwium w terminie poprawkowym.
  • Nadrabianie zaległości odbywa się w równoległej grupie ćwiczeniowej w miarę możliwości dydaktycznych za zgodą prowadzącego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w trybie indywidualnym.
  • Egzamin obejmuje materiał z dwóch semestrów przedmiotu i odbywa się w formie pisemnej i ustnej.