Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika górotworu
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-515-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko. BG1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. BG1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zakres i zadania przedmiotu „mechanika górotworu”. Górotwór jako ośrodek materialny w polu grawitacyjnym ziemskim. Górotwór jako ośrodek 1-fazowy stały. Modele górotworu. Pierwotny stan naprężenia i odkształcenia górotworu. Pierwotne naprężenie pionowe i poziome (boczne). Współczynnik rozporu bocznego. Zależność składowych pierwotnego stanu naprężenia i odkształcenia górotworu od głębokości. Klasyfikacja struktur górotworu. Stosowanie zasady de Saint Venanta w mechanice górotworu. Założenie pierwotnego stanu naprężenia górotworu przez wykonanie wyrobiska. Wnioski ogólne. Stan naprężenia górotworu w otoczeniu nieobudowanych wyrobisk korytarzowych. Rozwiązanie Kirscha dla wyrobiska o przekroju kołowym. Rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobiska korytarzowego o przekroju kołowym. Zależność od głębokości. Naprężenia i przemieszczenia przy ciśnieniu wewnętrznym na konturze przekroju wyrobiska. Wyrobisko korytarzowe o przekroju prostokątnym. Rozwiązanie Sawina i Morgajewskiego. Wyrobisko korytarzowe o przekroju eliptycznym (tunelowym). Teoria sklepienia ciśnień. Rozwiązanie Sałustowicza. Sklepienie ciśnień. Strzałka sklepienia. Strefa spękań (odprężona). Obciążenie statystyczne obudowy wyrobisk korytarzowych. Teoria Sałustowicza. Teoria Protodiakonowa. Teoria Cymbariewicza. Teoria Bierbaumera. Obciążenie deformacyjne obudowy wyrobisk korytarzowych. Współczynniki współdziałania obudowy z otaczającym górotworem (statyczny, dynamiczny). Obciążenie deformacyjne w górotworze typu „Maxwell” oraz „standard”. Opóźnienie obudowy. Przebudowa wyrobiska. Obciążenie obudowy szybów i innych wyrobisk pionowych w górotworze uwarstwionym. Głębokość krytyczna. Stan przemieszczenia i naprężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk o niestacjonarnym ociosie (eksploatacyjnych). Teoria fali ciśnień. Ciśnienie eksploatacyjne. Wstrząsy górotworu i tąpnięcia. Hipocentrum i epicentrum. Energia sejsmiczna wstrząsu. Przyspieszenie gruntu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Kartowanie rdzeni wiertniczych. Określanie własności mechanicznych i odkształceniowych skał. Określanie własności pozniszczeniowych skał. Określanie dynamicznych i termicznych własności skał.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,5) i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy wiedzy z fizycznych własności skał i gruntów, mechaniki gruntów i wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Sałustowicz A.: Zarys mechaniki górotworu. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1968.
3. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.
4. Ryncarz T.: Ruchy górotworu wywołane wyrobiskami podziemnymi. Wydawnictwa AGH. Kraków 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność obowiązkowa na wykładach.
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.