Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BHP i ergonomia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-602-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Nawrat Stanisław (nawstan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy BG1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna definicję wypadku BG1A_W15, BG1A_W22, BG1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student zna metody oceny ryzyka zawodowego BG1A_W15, BG1A_W22, BG1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy jak również ocenić od strony ergonomicznej BG1A_U21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wypełnić statystyczną kartę wypadku BG1A_U21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy BG1A_U21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy BG1A_K01, BG1A_K13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student zna i wykorzystuje ergonomie do kształtowania warunków pracy BG1A_K01, BG1A_K13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna definicję wypadku + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy jak również ocenić od strony ergonomicznej + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wypełnić statystyczną kartę wypadku + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna i wykorzystuje ergonomie do kształtowania warunków pracy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Wykład:

1. BHP jako przedmiot interdyscyplinarny: pojęcia podstawowe, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy: rodzaje wypadków, klasyfikacja i przyczyny, statystyka, wskaźniki wypadkowości, ekonomiczne skutki wypadków.
5. Dokumentacja powypadkowa: postępowanie podczas badania wypadku, naruszenie obowiązków, profilaktyka i zalecenia powypadkowe.
6. Choroby zawodowe: procedury zgłaszania podejrzenia choroby oraz ich orzekania, profilaktyka, wskaźniki zapadalności, klasyfikacje działalności.
7. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
8. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
9. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
10 Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe.
11. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.
12. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: systemy, modele, aspekty ekonomiczne, kształtowanie kultury bezpieczeństwa i rola pracodawcy.
14. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.
15. Organizacja i metody pracy służb BHP: zadania, wymagania, kwalifikacje, obowiązki, rodzaje i zasady szkoleń pracowniczych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2010
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; “Bezpieczna kopalnia” Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. D. Koradecka “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; “Kodeks pracy 2011 – komentarz” – ODDK, Gdańsk, 2011
6. M. Wykowska; “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)