Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo budowlane i ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-603-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania prawa budowlanego i górniczego BG1A_W15, BG1A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna podstawowe akty prawne obowiązujące w budownictwie i górnictwie BG1A_W15, BG1A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna podstawowe pojęcia stosowane w aktach prawnych dotyczących budownictwa i górnictwa BG1A_W15, BG1A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna warunki uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi BG1A_W15, BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W005 Zna prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy) BG1A_W15, BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W006 Zna wymagania prawne dotyczące poszczególnych etapów procesu budowlanego: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia budowy, legalizacja samowoli budowlanej, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego BG1A_W15, BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W007 Zna podstawowe obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego BG1A_W15, BG1A_W17 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W008 Ma podstawową wiedzę na temat organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa BG1A_W15, BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W009 Zna podstawowe wymagania dotyczące warunków technicznych jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie BG1A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W010 Zna podstawowe wymagania prawne w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów, BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W011 Zna zasady udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W012 Zna zasady prawne dotyczące wykonywania prac geologicznych (projektowanie i wykonywanie prac geologicznych, dokumentacja i informacja geologiczna, ewidencja i bilans zasobów złóż kopalin) BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W013 Zna zasady funkcjonowania Zakładu Górniczego (planowanie przestrzenne na terenach górniczych, ruch zakładu górniczego, podziemne składowiska odpadów, likwidacja zakładu górniczego) BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W014 Zna zasady funkcjonowania ratownictwa górniczego BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W015 Zna procedury pobierania opłat w działalności górniczej (opłaty za koncesje, opłaty eksploatacyjne, opłaty za podziemne zbiorniki magazynowe, obowiązki przedsiębiorcy z tytułu rozliczania należności, stosowanie opłat dodatkowych lub podwyższonych, rozdział wpływów z tytułu opłat na dochód gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W016 Zna organy administracji państwowej w dziedzinie geologii i górnictwa BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W017 Zna zasady odpowiedzialności karnej i zawodowej z tytułu wykroczeń w zakresie geologii i górnictwa BG1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z aktów prawnych dotyczących budownictwa i górnictwa BG1A_U19, BG1A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi przygotować niezbędne dokumenty i załączniki dla podstawowych procedur prawnych w budownictwie i górnictwie BG1A_U19 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi zastosować odpowiednie procedury prawne zapewniające bezpieczeństwo przy realizacji robót budowlanych BG1A_U16, BG1A_U19 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności znajomości zagadnień pranych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa, geologii i górnictwa BG1A_K02, BG1A_K01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość konsekwencji zawodowych i karnych z tytułu nieprzestrzegania prawa budowlanego i górniczego BG1A_K05 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K003 Jest przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, którymi kieruje BG1A_K06, BG1A_K05 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K004 Jest przygotowany do udziału w konsultacjach społecznych na temat roli zagadnień prawnych w działalności inżynierskiej BG1A_K03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K005 Potrafi ocenić rolę prawa budowlanego i górniczego w ochronie środowiska naturalnego BG1A_K05, BG1A_K03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania prawa budowlanego i górniczego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe akty prawne obowiązujące w budownictwie i górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia stosowane w aktach prawnych dotyczących budownictwa i górnictwa + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna warunki uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy) + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna wymagania prawne dotyczące poszczególnych etapów procesu budowlanego: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia budowy, legalizacja samowoli budowlanej, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawowe obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego + - - - - - - - - - -
M_W008 Ma podstawową wiedzę na temat organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa + - - - - - - - - - -
M_W009 Zna podstawowe wymagania dotyczące warunków technicznych jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie + - - - - - - - - - -
M_W010 Zna podstawowe wymagania prawne w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów, + - - - - - - - - - -
M_W011 Zna zasady udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż + - - - - - - - - - -
M_W012 Zna zasady prawne dotyczące wykonywania prac geologicznych (projektowanie i wykonywanie prac geologicznych, dokumentacja i informacja geologiczna, ewidencja i bilans zasobów złóż kopalin) + - - - - - - - - - -
M_W013 Zna zasady funkcjonowania Zakładu Górniczego (planowanie przestrzenne na terenach górniczych, ruch zakładu górniczego, podziemne składowiska odpadów, likwidacja zakładu górniczego) + - - - - - - - - - -
M_W014 Zna zasady funkcjonowania ratownictwa górniczego + - - - - - - - - - -
M_W015 Zna procedury pobierania opłat w działalności górniczej (opłaty za koncesje, opłaty eksploatacyjne, opłaty za podziemne zbiorniki magazynowe, obowiązki przedsiębiorcy z tytułu rozliczania należności, stosowanie opłat dodatkowych lub podwyższonych, rozdział wpływów z tytułu opłat na dochód gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), + - - - - - - - - - -
M_W016 Zna organy administracji państwowej w dziedzinie geologii i górnictwa + - - - - - - - - - -
M_W017 Zna zasady odpowiedzialności karnej i zawodowej z tytułu wykroczeń w zakresie geologii i górnictwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z aktów prawnych dotyczących budownictwa i górnictwa + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować niezbędne dokumenty i załączniki dla podstawowych procedur prawnych w budownictwie i górnictwie + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować odpowiednie procedury prawne zapewniające bezpieczeństwo przy realizacji robót budowlanych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności znajomości zagadnień pranych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa, geologii i górnictwa + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość konsekwencji zawodowych i karnych z tytułu nieprzestrzegania prawa budowlanego i górniczego + - - - - - - - - - -
M_K003 Jest przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, którymi kieruje + - - - - - - - - - -
M_K004 Jest przygotowany do udziału w konsultacjach społecznych na temat roli zagadnień prawnych w działalności inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_K005 Potrafi ocenić rolę prawa budowlanego i górniczego w ochronie środowiska naturalnego + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Prawo budowlane

  - Przegląd aktów prawnych dotyczących procesu budowlanego
  - Etapy procesu inwestycyjnego w budownictwie
  - Podstawowe określenia stosowane w aktach prawnych dotyczących budownictwa
  - Podstawowe wymagania, które muszą spełniać obiekty budowlane
  - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  - Warunki uzyskania uprawnień budowlanych, do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi
  - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  - Zakres i forma projektu budowlanego
  - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (zgłoszenie budowy, pozwolenie na budowę)
  - Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych (obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych i w trakcie prowadzenia budowy, zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych)
  - Utrzymanie obiektów budowlanych
  - Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
  - Organy administracji architektonicznej i nadzoru budowlanego
  - Uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego
  - Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie prawa budowlanego
  - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
  - Ogólne warunki techniczne jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 2. Prawo górnicze

  - Geneza prawa geologicznego i górniczego
  - Zasady i warunki działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
  - Własność górnicza, użytkowanie górnicze oraz inne uprawnienia górnicze,
  - Zasady udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
  - Kwalifikacje rzeczoznawców w zakresie geologii, górnictwa i ratownictwa górniczego
  - Prace geologiczne (projektowanie i wykonywanie prac geologicznych, dokumentacja i informacja geologiczna, ewidencja i bilans zasobów złóż kopalin)
  - Zakład Górniczy i jego ruch: planowanie przestrzenne na terenach górniczych, ruch zakładu górniczego, podziemne składowi-ska odpadów, likwidacja zakładu górniczego
  - Ratownictwo górnicze
  - Opłaty (opłaty za koncesje, opłaty eksploatacyjne, opłaty za podziemne zbiorniki magazynowe, obowiązki przedsiębiorcy z tytułu rozliczania należności, stosowanie opłat dodatkowych lub podwyższonych, rozdział wpływów z tytułu opłat na dochód gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  - Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
  - Organy administracji państwowej w dziedzinie geologii i górnictwa (Państwowa Służba Geologiczna, Organy Nadzoru Górnicze-go, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Wyższy Urząd Górniczy, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, specjalistyczne urzędy górnicze)
  - Kary pieniężne dotyczące kierowników ruchu zakładu górniczego lub przedsiębiorców za niedopełnienie obowiązków określo-nych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
  - Odpowiedzialność zawodowa i karna z tytułu wykroczeń w zakresie geologii i górnictwa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z ze sprawdzianu z wykładów z prawa budowlanego oraz ze sprawdzianu z wykładów z prawa górniczego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA DOTYCZĄCA PRAWA BUDOWLANEGO:
1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
2. Kostka Z.: Prawo budowlane z komentarzem, ODDK, Gdańsk, 2004
3. Prawo budowlane i inne akty prawne, Wydanie 15., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA DOTYCZĄCA PRAWA BUDOWLANEGO:
4. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów Dz. U. 201.5.42)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 Nr 83 poz. 578)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1133)
8. Kodeks etyczny postępowania zawodowego inżynierów budownictwa, członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – uchwalony przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 27 września 2002 r.
9. Strony internetowe http://www.piib.org.pl http://pzitb.org.pl

LITERATURA PODSTAWOWA DOTYCZĄCA PRAWA GÓRNICZEGO:
1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA DOTYCZĄCA PRAWA GÓRNICZEGO:
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ochrona środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. 01.153.1774)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 04.99.1003 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. 11.262.1568)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych(Dz. U. 11.286.1685)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowych okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1659)
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geo-logicznej (Dz. U. 2011 nr 282 poz.1657)
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. 11.291.1713)
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 11.291.1714)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. 02.94.840 ze zm.)
13. Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na prowadzenie badań i produkcję węglowodorów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak